Skocz do zawartości

Zdjęcie

Expert Met 56 WG


Posiadacz zezwolenia: Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair, CP 106, F-69266 Lyon, Republika Francuska, Tel. +33 4 72 85 48 88, fax +33 4 72 85 49 26
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Tel.: (0-prefiks-22) 572 35 00, fax: (0-prefiks-22) 572 36 03, www.bayercropscience.com
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
EXPERT MET 56 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) -140 g/kg (14%)

flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) -420 g/kg (42%)

Zezwolenie MRiRW nr R -101/2012 z dnia 02.08.2012 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy.
Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie
długotrwałego narażenia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I. OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany dolistnie, przeznaczony głównie do zwalczania miotły zbożowej w zbożach ozimych. Zwalcza także niektóre gatunki chwastów dwuliściennych. Środek Expert Met 56 WG przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje biologicznie czynne o różnym sposobie działania. Flufenacet pobierany jest poprzez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów, a metrybuzyna pobierana jest głównie poprzez system korzeniowy, a w znacznie mniejszym stopniu poprzez liście. Obydwie te substancje pozostają w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co zabezpiecza przed kiełkowaniem kolejnych chwastów również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności działania sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub wkrótce po ich wschodach, w fazie siewek.
Etykieta Expert Met 56 WG, załącznik do zezwolenia

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny,maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, rumian polny, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
Środek stosować jeden raz w okresie wegetacji zbóż: w fazie 1-3 liści zbóż, we wczesnych fazach rozwojowych chwastów (od fazy liścieni do fazy pierwszego liścia właściwego) na dobrze uprawioną (bez grud) glebę.


Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 kg/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 kg/ha
W przypadku silnego zachwaszczenia chwastami dwuliściennymi lub w przypadku występowania chwastów średnio wrażliwych i odpornych na działanie środka w terminie wiosennym zastosować jeden z zarejestrowanych herbicydów o uzupełniającym działaniu na chwasty dwuliścienne zgodnie z terminem i zakresem stosowania.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecany rodzaj rozpylaczy: płaskostrumieniowe. Uwagi::
Zboża wysiewać na jednakową głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie
ziemią.
.Na glebach próchniczych środek może wykazywać obniżoną skuteczność
chwastobójczą.

.PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
• na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę

w zbożach z wsiewką roślin motylkowych Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem Expert Met 56 WG (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) na polu tym wiosną po wykonaniu zabiegów uprawowych można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, pszenżyto jare, ziemniaki, kukurydzę, rzepak jary, lucernę, pomidor.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Etykieta Expert Met 56 WG, załącznik do zezwolenia
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż mu opakowanie
lub etykietę.


6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie zadarnionej strefy ochronnej wynoszącej 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Etykieta Expert Met 56 WG, załącznik do zezwolenia
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując
te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna,
niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym
ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08


VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........

Etykieta Expert Met 56 WG, załącznik do zezwolenia2 odpowiedzi na ten temat

#2 Share osmy888

osmy888

  Użytkownik

 • Members
 • PipPip
 • 76 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:okolice Leżajska

Napisany 15 październik 2017 - 19:36

Expert Met 56 WG

Kupiłem produkt  niestety data ważności przeterminowana o ok 4 miesiące. Używać czy reklamować / wymieniać ?


a ja mam Fortschritt-a E-512 !!

Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Expert Met 56 WG Dzisiaj, 16:52
 •  

Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Expert Met 56 WG Dzisiaj, 16:52
 •  

#3 Share Sean

Sean

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 348 postów
 • Płeć:Mężczyzna

Napisany 15 październik 2017 - 19:40

Expert Met 56 WG

Działać to on tam będzie, ale przynajmniej jak już sprzedają po terminie to powinni zjechać z ceny a nie szukać głupich.


Czasami człowiek sądzi że ujrzał już dno ludzkiej głupoty,     :) 

ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się,

że ta studnia jednak nie ma dna.      ;) 

 

                                                                          STEPHEN KING


Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »