Skocz do zawartości

Zdjęcie

Granstar Power 74,4 SG


Posiadacz zezwolenia: DuPont International Operations Sarl., P.O.Box 50, 2 Chemin du Pavillion, CH-1218 Le Grande Saconnex, Genewa, Konfederacja Szwajcarska, tel.: +41 (0) 22 71 75 111, fax.: +41 (0) 2271 76 088
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel.: (22) 320 09 00, fax.: (22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
GRANSTAR POWER 74.4 SG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
mekoprop-p (substancja z grupy fenoksykwasów) – 734 g/kg (73,4%)
tribenuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) -10 g/kg (1%)


Zezwolenie MRiRW nr R -141/2013 z dnia 08.11.2013 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie mieszaniny granul do sporządzania roztworu wodnego, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany jednorazowo nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, pszenicy jarej, oraz jęczmieniu jarym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Granstar Power 74,4 SG jest herbicydem zawierającym dwie substancje aktywne o działaniu systemicznym. Pobierane są one głównie przez liście, częściowo przez korzenie. W roślinie szybko przemieszczają się wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Objawy działania środka są widoczne po 14 do 21 dni od zastosowania środka. Najlepiej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy liścieni do fazy 6 liści właściwych. Susza lub ulewny deszcz zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania.
Chwasty wrażliwe: bniec biały, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, powój polny, skrzyp polny
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji od momentu gdy widoczny jest 5-te rozkrzewienie (BBCH 25) do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha + Trend 90 EC 0,05%
(50 ml na 100 l wody)
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,8-1,0 kg/ha + Trend 90 EC 0,05%
(50 ml na 100 l wody)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
2. Pszenica jara, jęczmień jary
Zabieg wykonać od fazy trzech rozkrzewień (BBCH 23) do fazy drugiego kolanka (BBCH 32)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha + Trend 90 EC 0,05%
(50 ml na 100 l wody)
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,8-1,0 kg/ha + Trend 90 EC 0,05% (50
ml na 100 l wody)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
UWAGI
-
W celu zmniejszenia ryzyka powstania odporności stosować jednorazowo w ciągu sezonu wegetacyjnego, stosować na młode intensywnie rosnące chwasty. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania drugiego zabiegu stosować przemiennie z herbicydami z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

-
Silna rosa w trakcie opryskiwania lub opady deszczu wcześniej niż 4 godziny po wykonaniu zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.

-
Środka nie stosować na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozek, suszę, zalanie wodą, choroby lub szkodniki,

-
W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.

-
Zabiegu nie wykonywać podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, szczególnie dwuliścienne.
PRZECIWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie,
-w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych,
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji w okresie 3 miesięcy od zastosowania środka Granstar Power 74,4 SG można uprawiać pszenicę.
Etykieta Granstar Power 74,4 SG, załącznik do zezwolenia MRiRW
W tym samym roku kalendarzowym po zbiorze rośliny uprawnej, można uprawiać zboża ozime, rzepak ozimy, rośliny strączkowe lub trawy. Wiosną następnego sezonu wegetacyjnego można uprawiać wszystkie rośliny.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Do 3 m-cy – pszenica;
Powyżej 3 mcy (po zbiorze rośliny uprawnej) -zboża ozime, rzepak ozimy, rośliny
strączkowe lub trawy;
Powyżej 12 mcy – wszystkie rośliny uprawne.IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową
napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania
przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą
użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
Następnie włączyć mieszadła, dodać odmierzoną ilość adiuwanta Trend 90 EC.
Po zamknięciu zbiornika (ew. włączeniu inżektora) uruchomić mieszadła hydrauliczne.
Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać
ciecz użytkowa w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.

Sposób mycia opryskiwacza:

1.
Dokładnie wymyć wodą wszystkie wewnętrzne powierzchnie opryskiwacza (łącznie z pokrywą) używając do tego wody w ilości co najmniej 10% pojemności opryskiwacza. Usunąć widoczny osad. Opłukać pompę, filtry oraz belkę po zdjęciu końcówek dysz (te elementy wymyć oddzielnie),

2.
Procedurę mycia powtórzyć.


Uwaga
1.
Nie zneutralizowane odpowiednio resztki środka pozostawione w opryskiwaczu mogą być powodem silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek,

2.
Jakość wody ma wpływ na czas potrzebny do rozpuszczenia preparatu. W przypadku użycia wody twardej należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne rozpuszczenie środka.


V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)


Nie dotyczy
Nie dotyczy
Etykieta Granstar Power 74,4 SG, załącznik do zezwolenia MRiRW
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczeń skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę).


VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej
zakresu 0-30oC.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -.........
Zawartość netto -.........
Nr partii -.........

Etykieta Granstar Power 74,4 SG, załącznik do zezwolenia MRiRW

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »