Skocz do zawartości

Zdjęcie

Tomigan 250 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-375/2014d z dnia 16.10.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 89/2012 z dnia 28.06.2012 r.
Posiadacz zezwolenia:
Adama Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: (22) 395 66 60, infolinia:

(22) 395 66 66, fax: (22) 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
1.
ADAMA Manufacturing Poland S.A. ul Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: (71) 794 22 35, fax: (71) 794 39 66, infolinia: (71) 794 20 40, e-mail: biuro_amp@adama.com

2.
Pakon Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: (63) 240 01 18, fax: (63) 240 01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl

3.
"SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las, ul. Jagodowa 4, tel.: (61) 297 26 00, (61) 812 51 13, fax: (61) 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl

4.
Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20N, 05-870 Błonie, tel.: (22) 731 50 86 85 84, fax:


(22) 725 54 02, www.whlogistics.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

T O M I G A N 250 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej: fluroksypyr - związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego - 250 g/l (24,78%).
Substancja niebezpieczna niebędąca substancją czynną: dichlorometan. Solwent: nafta (ropa naftowa) węglowodory lekkie aromatyczne.

Zezwolenie MRiRW nr R- 89/2012 z dnia 28.06.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R- 240/2012 d z dnia 03.10.2012 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 375/2014d z dnia 16.10.2014 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Produkt łatwopalny.
Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
Działa drażniąco na oczy.

Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
TOMIGAN 250 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania uciążliwych rocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym. Środek Tomigan 250 EC stosuje się używając opryskiwaczy polowych.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin
powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po
upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach. Środek zwalcza przytulię
czepną w każdej fazie jej rozwoju.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała
Chwasty odporne: mak polny, miotła zbożowa, ostrożeń polny.


III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,8 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,6 - 0,8 l/ha.
Opryskiwać wiosną, od fazy pełni krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


2. Pszenica jara, jęczmień jary
Maksymalna dawka środka do jednorazowego stosowania: 0,8 l/ha.
Zalecana dawka środka do jednorazowego stosowania: 0,6 - 0,8 l/ha.
Opryskiwać od fazy 3-4 liści do początku strzelania w źdźbło.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA: Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej przytulii czepnej i liczebności chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i przy silnym zachwaszczeniu.
Przeciwskazania
Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
- na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki,
- gdy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wody, która będzie używana do
nawadniania, pojenia lub innych celów gospodarskich (domowych),
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
plantacje zwłaszcza z roślinami dwuliściennymi.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Następstwo roślin
Po zbiorze roślin chronionych środkiem Tomigan 250 EC można wysiewać lub sadzić wszystkie rośliny uprawne.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR,NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza
i pokazać mu opakowanie i etykietę.


7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy
użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować
zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Kraków – (12) 411 99 99 Lublin – (81) 740 89 83 Łódź – (42) 657 99 00 Poznań – (61) 847 69 46 RzeszówSosnowiec TarnówWarszawa Wrocław – (17) 866 40 25 – (32) 266 11 45 – (14) 631 54 09 – (22) 619 66 54 – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC .
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
Chronić przed dziećmi.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »