Skocz do zawartości

Zdjęcie

ACCENT 75 WG2


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-192/2012d z dnia 13.08.2012 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-44/2007 z dnia 03.12.2007 r.
Posiadacz zezwolenia:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa,tel.: (22) 320 09 00, fax.: (22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com
Producent: DuPont International Operations Sarl., P.O.Box 50, 2 Chemin du Pavillion, CH-1218 Le Grand Saconnex, Geneva, Switzerland, tel.: +41 (0) 22 7175111, fax: +41 (0) 22 7176088326 06 99
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

A C C E N T 75 WG
Zawartość substancji czynnej: nikosulfuron 1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(3-dimetylokarbamoilo-2­pirydylosulfonylo)mocznik (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75%.
Zezwolenie MRiRW nr R-44/2007z dnia 03.12.2007 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-192/2012d z dnia 13.08.2012 r.
Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Accent 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 10-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, perz właściwy, bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, mlecz polny, przytulia czepna, przetacznik perski, psianka czarna, rdest powojowy, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdest ptasi
Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) i niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. kukurydza
Zabieg wykonać po wschodach w fazie 2-8 liści kukurydzy gdy: -perz właściwy ma 4 - 7 liści -chwastnica jednostronna i inne chwasty prosowate znajdują się w fazie 3 liści do końca
fazy kwitnienia
-większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści
Accent 75 WG stosuje się łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w dawce:

Zabieg jednorazowy
Accent 75 WG 60-80 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).

W dawce dzielonej
I zabieg:
Accent 75 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).
II zabieg w 10 do 14 dni po pierwszym zabiegu (do fazy 8 liści kukurydzy):
Accent 75 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA!
W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin. Szczególnie silnie mogą reagować odmiany: Contessa, Fart, Frida, Koka, Melina, Mieszko, Mona Trophee.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako roślinę następczą. W normalnym zmianowaniu, jesienią po zaoraniu pola, można siać zboża ozime. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

V PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych
- w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 8 liści
-bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy
- w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC
- na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby
- na rośliny mokre (rosa, deszcze) -po zastosowaniu na plantacji kukurydzy insektycydów doglebowych zawierających substancje aktywne z grupy związków fosforoorganicznych
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
Następnie wyłączyć mieszadło, dodać odmierzoną ilość adiuwanta Trend 90 EC.
Po zamknięciu zbiornika (ewentualnym wyłączeniu inżektora) uruchomić mieszadło hydrauliczne
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka,
bardzo ważne jest wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych
roślinach niż kukurydza.

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu
0–30 °C.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TRAKTOWANIA
ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – 58 682 04 04 Rzeszów – 17 866 40 25
Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec – 32 266 11 45
Lublin – 81 740 89 83 Tarnów – 14 631 54 09
Łódź – 42 657 99 00 Warszawa – 22 619 66 54
Poznań – 61 847 69 46 Wrocław – 71 343 30 08
Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »