Skocz do zawartości

Zdjęcie

Primstar 20 SG


Posiadacz zezwolenia:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemirol Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3,
88-300 Mogilno; tel. +48 52 318 88 00, fax: +48 52 318 88 01, e-mail:

RD@chemirol.com.pl


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

PRIMSTAR 20 SG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 20% (200
g/kg).


Zezwolenie MRiRW nr R - 43/2012 z dnia 05.03.2012 r., zmienione decyzją MRiRW nr R – 107/2013d z dnia 24.05.2013 r.Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
PRIMSTAR 20 SG jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych
w wodzie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy
ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym, jęczmieniu jarym.
Środek Primstar 20 SG stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
PRIMSTAR 20 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany jest poprzez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Pełny efekt chwastobójczy środka widoczny jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania.

Środek PRIMSTAR 20 SG stosowany solo:
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 30 g/ha).
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek (w dawce 30 g/ha), komosa biała, przetacznik perski, samosiewy rzepaku. Chwasty średnio odporne: przytulia czepna (w dawce 30 g/ha).
Mieszanina zbiornikowa: PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,25 - 0,6 l/ha lub PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,25 - 0,6 l/ha lub PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,25 - 0,6 l/ha
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
Środek stosować w fazie krzewienia, najpóźniej do końca fazy 1-go kolanka. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie rosnące chwasty.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
W celu podniesienia skuteczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych i średnio
odpornych (chaber bławatek i przytulia czepna) oraz w warunkach niesprzyjających
działaniu środka PRIMSTAR 20 SG (susza, niska temperatura) zaleca się dodawanie
do zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego ASYSTENT 90 EC w dawce 0,1
l/ha lub ASYSTENT + w dawce 0,05 %.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w zbożach ozimych
(głównie przytulia czepna i samosiewy rzepaku) środek PRIMSTAR 20 SG można
stosować łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub
HERBISTAR 200 EC w dawce:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,4 – 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,4-0,6 l/ha. lub

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,4 – 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,4 – 0,6 l/ha. lub

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0.4-0.6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0.4-0.6 l/ha.

2. Jęczmień jary
Środek stosować w fazie krzewienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
W celu podniesienia skuteczności zwalczania chabra bławatka i chwastów średnio wrażliwych (fiołek polny, komosa biała) oraz w warunkach niesprzyjających działaniu środka PRIMSTAR 20 SG (susza, niska temperatura) zaleca się dodawanie do zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego ASYSTENT 90 EC w dawce 0,1 l/ha lub ASYSTENT + w dawce 0,05 %.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
W celu poszerzenia zakresu skutecznie zwalczanych gatunków chwastów w jęczmieniu jarym (przytulia czepna, chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała) środek PRIMSTAR 20 SG można stosować łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w dawce:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha. lub

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha lub

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha UWAGI:
Większe z zalecanych dawek herbicydów stosować w przypadku zwalczania chwastów w starszej fazie rozwojowej oraz większego ich nasilenia.
W przypadku stosowania mieszaniny zbiornikowej PRIMSTAR 20 SG + GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC do zbiornika opryskiwacza nie należy dodawać żadnych środków wspomagających.
PRZECIWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na tym samym stanowisku częściej niż raz w sezonie,
- na glebach bardzo lekkich oraz na polach o pH gleby wyższym niż 7,5;
- aparaturą agrolotniczą,
- na zamarzniętą lub pokrytą śniegiem powierzchnię pola,
- na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, zastoiska wodne, szkodniki, choroby

oraz na rośliny wykazujące objawy niedoboru składników odżywczych.
Uwagi:
-
Rośliny uprawne inne niż zboża mogą być wrażliwe nawet na znikomą pozostałość środka w glebie.

-
Silny opad deszczu wcześniej niż 6 godzin po zabiegu może obniżyć skuteczność działania środka.

-
Środek rozkłada się szybciej w glebie warunkach dobrego uwilgotnienia, wyższej temperatury oraz niższego pH.

-
Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. - wylewania resztek cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia sprzętu w miejscach zasięgu korzeni roślin.NASTĘPSTWO ROŚLIN
Zboża jare i ozime -w przypadku konieczności likwidacji plantacji w tym samym
sezonie wegetacyjnym po wykonaniu orki na głębokość 10 cm.
Zboża ozime, rzepak ozimy – po zbiorze rośliny uprawnej w tym samym sezonie
wegetacyjnym.
Wszystkie gatunki roślin uprawnych – w przyszłym sezonie wegetacyjnym.
UWAGA!

-
Nie należy uprawiać rzepaku ozimego jako rośliny następczej w tym samym roku kalendarzowym, jeśli po zastosowaniu środka PRIMSTAR 20 SG w zbożach ozimych w pełnej dawce wystąpiła długotrwała susza.

-
Przed siewem lub sadzeniem rośliny następczej należy wykonać orkę na głębokość min. 10 cm.IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Sprawdzić czystość opryskiwacza. Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego potrzebną ilością wody, z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Podczas prac zaleca się ciągłe mieszanie cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza. Przy sporządzaniu mieszanin herbicyd towarzyszący dodawać do zbiornika wypełnionego do 3/4 wcześniej sporządzoną cieczą użytkową środka PRIMSTAR 20 SG i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając.
Przy sporządzaniu mieszanin środków stosować wszelkie zalecenia i
przeciwwskazania oraz środki ostrożności obowiązujące dla herbicydu wchodzącego
w skład mieszaniny.
Ciecz użytkową środka sporządzać bezpośrednio przed zastosowaniem.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na
znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po
zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane,
zgodnie z podanym poniżej sposobem:
-Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i
ponownie opróżnić.
-Napełnić zbiornik wodą dodając jeden ze środków zalecanych do mycia
opryskiwaczy i płukać co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem.
-Części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze
środka do mycia opryskiwaczy.
-Ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą
wodą.

V ŚRODKI OSTRO NO ŚCI
Ż
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOG Ą WEJ ŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTA Ć WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓ Ł (okres zapobiegaj ący zatruciu)
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA RO ŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZ Ę DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZ ĘTA MOG Ą BY Ć KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
5 OKRES OD OSTATNIEGO ZASOTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO.
W tym samym sezonie wegetacyjnym po wcześniejszej likwidacji plantacji – zboża
jare i ozime,
W tym samym sezonie wegetacyjnym, po zbiorze rośliny uprawnej – zboża i rzepak
ozimy,
W przyszłym sezonie wegetacyjnym – wszystkie rośliny uprawne.

5. OCHRONA STOSUJ ĄCEGO ŚRODEK OCHRONY RO ŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.


6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia opryskiwacza wypryskać na powierzchni
uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ostrożności. W przypadku
stosowania środków myjących, postępować zgodnie z instrukcją załączoną do tych
środków.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o

szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych
rolniczo.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i
które zwróciły się o taką informację.


VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z
najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż
0oC i nie wyższej niż 30oC.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - …
Zawartość netto - …
Nr partii -…
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Doglebowe zwalczanie chwastów w zbożach zobacz »