Skocz do zawartości

Zdjęcie

Nicogan 040 SC


Posiadacz zezwolenia: Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa. Tel. +48 (22) 395 66 60 Fax. +48 (22) 395 66 67, e-mail: biuro@makhteshim-agan.pl Producent: Agan Chemical Manufacturers Ltd. P.O.B.262 Northern Industrial Zone Ashdod 77102 Izrael. Tel. +972-8-85-15-211, Fax. +972-8-85-22-806 e-mail: agan@agan.co.il Podmiot konfekcjonujacy: Makhteshim Agan Agro Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Tel.: (71) 794 22 35, fax.: (71) 794 39 66, e-mail: biuro@ma-agro.pl.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
NICOGAN 040 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) -40 g w 1 litrze środka (4,13%).


Zezwolenie MRiRW nr R -54/2013 z dnia 18.04.2013 r.
Drażniący Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na skórę.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Nicogan 040 SC jest środkiem chwastobójczym, występuje w formie zawiesiny olejowej, stosowany w celu zwalczania chwastów jedno-i dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Nicogan 040 SC to selektywnie działający środek do powschodowego zwalczania chwastów
w uprawie kukurydzy. Nikosulfuron wchłania się głównie przez liście oraz w mniejszym stopniu
przez system korzeniowy chwastów. Charakteryzuje się szybką translokacją w tkance drzewnej
i łyku do tkanek merystematycznych. Bezpośrednio po przeniknięciu substancja czynna jest
rozprowadzana wewnątrz chwastu, natychmiastowo hamując rozwój rośliny.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, perz właściwy, przytulia czepna, psianka czarna, szarłat szorstki, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: ostrożeń polny, rdest powojowy, rdest plamisty

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Kukurydza
Nicogan 040 SC stosować w fazie rozwoju 4 – 7 liści kukurydzy (BBCH 14 – 17). Preparat należy stosować po wzejściu chwastów. Dla uzyskania optymalnej skuteczności preparat należy stosować w momencie gdy chwasty wykształciły od 2 do 4 liści. W przypadku perzu właściwego (AGGRE) optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie środka pomiędzy 4 a 6 fazą rozwojową.Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Środek Nicogan 040 SC w dawce 1 l/ha należy stosować na danym polu raz na dwa lata.
W celu rozszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów Nicogan 040 SC zaleca się stosować w mieszaninie ze środkiem Sulcogan 300 SC w dawce:
Nicogan 040 SC 1,0 l/ha + Sulcogan 300 SC 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
-
W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin.

-
W przypadku obniżonej skuteczności zabiegu, wskazującej na wystąpienie zjawiska odporności, należy skontaktować się z posiadaczem zezwolenia.


PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:

w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych


w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 7 liści


na odmianę kukurydzy Koka


Zabiegu nie wykonywać:

bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy


w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC


na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby


na rośliny mokre (rosa, deszcze)


Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Substancja czynna ulega bardzo szybkiemu rozkładowi w wilgotnej glebie. Przed siewem lub
sadzeniem rośliny uprawnej należy wykonać orkę przedsiewną. Wiosną następnego roku można
uprawiać wszystkie rośliny.
Po okresach suszy nie należy zasiewać rzepaku lub międzyplonu.


OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako roślinę następczą lub:

zboża -po 3 miesiącach -na glebach kwaśnych po 9 miesiącach -na glebach
obojętnych i zasadowych,strączkowe -po 9 miesiącachlucernę -po 12 miesiącach.
Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)


Nie dotyczy
Nie dotyczy
3.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)


Nie dotyczy Nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.


6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem zwalczania wymagane jest zastosowanie 5
metrowej strefy buforowej od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych wymagane jest zastosowanie strefy ochronnej pokrytej zwarta roślinnością w odległości 20 metrów od cieków i zbiorników wodnych.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy
użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami
postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy , u którego środek został zakupiony.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).

W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej
zakresu 0-30°C.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jak pozbyć się chwastów w uprawie rzepaku? zobacz »