Skocz do zawartości

Zdjęcie

Naxel 75 WG


Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Cheminova A/S, Thyboronvej 76-78, DK-7673 Harboore, Królestwo Danii tel. +45 969 096 90, fax: . +45 969 096 91.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Naxel 75 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)
Zezwolenie MRiRW Nr R-116/2013 z dnia 06.08.2013 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Zawiera tribenuron metylowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I. OPIS DZIAŁANIA
Naxel 75 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowanym do odmierzania objętościowego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Naxel 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład środka w glebie ogranicza możliwość pobierania go przez korzenie. Efekt działania środka widoczny jest po 14 dniach od wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Naxel 75 WG charakteryzuje się selektywnością czynną, co oznacza, że zboża rozkładają środek na związki nieaktywne. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż w okresie od fazy dwóch liści do fazy strzelania w źdźbło. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. Opady deszczu występujące w trakcie lub wkrótce po zabiegu obniżają skuteczność działania środka.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, niezapominajka polna
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, ostrożeń polny, przytulia czepna
Chwasty odporne : chwasty jednoliścienne.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ZBOŻA
1. Pszenica ozima, jęczmień jary
Środek stosować wiosną tuż po ruszeniu wegetacji nie później niż do fazy początku wzrostu źdźbła.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha
Naxel 75 WG można również stosować z dodatkiem adiuwanta Atpolan 80 EC w dawce 1,5 l/ha. Dodatek adiuwanta zwiększa skuteczność herbicydu wobec fiołka polnego i przytulii czepnej. W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów o chwastnicę jednostronną, miotłę zbożową i owiec głuchy środek Naxel 75 WG można stosować w mieszaninie ze środkiem Foxtrot 069 EW wg poniższego schematu:
Naxel 75 WG 20 g/ha + Foxtrot 069 EW 1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l /ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
-
W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.

-
Silna rosa lub opady występujące wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.

-
Wyższą dawkę środka stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych lub w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.

-
Ze względu na możliwość wystąpienia odporności chwastów, należy unikać corocznego stosowania na tym samym polu innych herbicydów, zawierających substancje czynne z grupy sulfonylomocznika.


PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować: -łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie;

-w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych;
-na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.Podczas stosowania środka nie dopuścić do: -znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne; -nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać zboża i
kukurydzę.
Przestrzegać zaleceń dotyczących działania następczego herbicydów stosowanych łącznie
ze środkiem Naxel 75 WG.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką (lub odważyć). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając. Stosując Naxel 75 WG łącznie z adiuwantem Atpolan 80 EC do zbiornika napełnionego do połowy sporządzoną cieczą użytkową środka Naxel 75 WG dodać Atpolan 80 EC, a następnie uzupełnić wodą, ciągle mieszając. W przypadku łącznego stosowania środka Naxel 75 WG z herbicydem Foxtrot 069 EW, jeżeli etykieta tego herbicydu nie zawiera innych zaleceń, najpierw sporządzić w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową środka Naxel 75 WG, a następnie dodać herbicyd Foxtrot 069 EW. Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.


V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK, MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

3.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)


Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VIII. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 00C
i nie wyższej niż 300C.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »