Skocz do zawartości

Zdjęcie

Sulkorn 300 SC


Posiadacz zezwolenia: Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. (0-22) 395-66-60, fax. (0-22) 395-66-67, email: biuro@makhteshim-agan.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
SULKORN 300 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
Sulkotrion: 2-[2-chloro-4-(metylosulfonylo)benzoilo]-1,3-cykloheksanodion
(związek z grupy trójketonów) -300 g/l (27,9%)

Zezwolenie MRiRW nr R-168/2012 z dnia 29.11.2012 r.
Niebezpieczny dla środowiska
Zawiera sulkotrion. Może powodować reakcje alergiczne.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Może powodować długo utrzymujące się,
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Sulkorn 300 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym, w formie koncentratu do rozcieńczania wodą. Przeznaczony jest do zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Sulkorn 300 SC zawiera substancję czynną sulkotrion. Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów a w mniejszym stopniu również przez korzenie. Pierwsze objawy działania środka są widoczne po 5-7 dniach od wykonania zabiegu a po 14 dniach roślina wysycha. Najskuteczniej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwojowych. Środek Sulkorn 300 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, szarłat szorstki, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: rdest powojowaty, rdest ptasi
Chwasty odporne: nawłoć pospolita.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Kukurydza
Środek stosować po wschodach chwastów, kiedy większość z nich znajduje się w fazie 4 liści, na rośliny kukurydzy znajdujące się w fazie 4-6 liści.
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga:
W celu zmniejszenia ryzyka powstania odporności środek Sulkorn 300 SC stosować przemiennie z herbicydami z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby
-na plantacjach nasiennych.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Sulkorn 300 SC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wystąpienia znacznej suszy po zastosowaniu środka Sulkorn 300 SC nie uprawiać rzepaku ozimego i międzyplonów. W razie konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem roślinami następczymi mogą być Kukurydza i zboża jare.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Kukurydza i zboża jare – nie dotyczy (można siać bezpośrednio po likwidacji plantacji)
Pozostałe rośliny – 4 -5 tygodni
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
VI POMOC MEDYCZNA
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta
w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk -(0-58) 682 04 04 Rzeszów -(0-17) 866 40 25
Kraków -(0-12) 411 99 99 Sosnowiec -(0-32) 266 11 45
Lublin -(0-81) 740 89 83 Tarnów -(0-14) 631 54 09
Łódź -(0-42) 657 99 00 Warszawa -(0-22) 619 66 54
Poznań -(0-61) 847 69 46 Wrocław -(0-71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »