Skocz do zawartości

Zdjęcie

Cliophar 300 SL


Posiadacz zezwolenia: Agriphar S.A., Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougree, Królestwo Belgii; Tel: +32 4 385 97 11, fax: +32 4 385 97 49
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Agrosimex Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.: 48 665 04 61, 48 668 04 71, fax: 48 668 04 86
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka
dla ludzi i środowiska

CLIOPHAR 300 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) -300 g w 1 litrze środka
(26,25%)


Zezwolenie MRiRW nr R -95/2012 z dnia 13.07.2012 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
Cliophar 300 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, w rzepaku ozimym, buraku cukrowym i cebuli z siewu. Środek Cliophar 300 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Powoduje blokadę auksyn tj. hormonów
roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Unieczynnienie hormonów wzrostu powoduje
w efekcie wstrzymanie syntezy aminokwasów, ponadto środek zakłóca proces oddychania na
poziomie komórkowym. Najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy
2-3 liści do fazy rozety.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, szarłat szorstki.
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, mak polny, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Rzepak ozimy
Zabieg można wykonać jesienią w fazie 4-6 liści rzepaku (BBCH 13-16) lub wiosną po ruszeniu
wegetacji do początku fazy tworzenia pąków kwiatowych (do fazy BBCH 50).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 -0,4 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1

2. Burak cukrowy
Zabieg wykonać w fazie 2-4 liści buraka (BBCH 12-14).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 -0,4 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1


3. Cebula
z siewu
Zabieg wykonać w fazie 3 liści (BBCH 13).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 -0,4 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwagi

Na cebuli środek Cliophar 300 SL powoduje przemijające objawy fitotoksyczności tj. lekkie chlorozy lub skręcanie liści i ich wyłożenie. Objawy te mijają po około 2 tygodniach i nie mają wpływu na plon cebuli.


W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów środek nie stosować dawek ani wyższych ani niższych od zalecanych i stosować przemiennie z herbicydami o różnym mechanizmie działania


Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne, szczególnie zioła i niektóre warzywa. Opryskiwać podczas bezwietrznej pogody, używając rozpylacze przeciwznoszeniowe. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych.PRZECIWWSKAZANIA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Środka nie stosować roślinach mokrych oraz uszkodzonych przez choroby i szkodniki, w
mieszaninach z nawozami.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) w ciągu okresu wegetacji nie
stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem na tym samym polu
można uprawiać rzepak jary, zboża lub inne rośliny, w których zaleca się stosowanie środka.


. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.


6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli to możliwe, pokaż etykietę). W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Kraków – (12) 411-99-99 Lublin – (81) 740-89-83 Łódź – (42) 657-99-00 Poznań – (61) 847-69-46 Rzeszów Sosnowiec Tarnów Warszawa Wrocław – (17) 866-40-25 – (32) 266-11-45 – (14) 631-54-09 – (22) 619-66-54 – (71) 343 30 08
VI PRZECHOWYWANIE Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie
wyższej niż 30°C.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »