Skocz do zawartości

Zdjęcie

izoproturon 500 SC


Posiadacz zezwolenia:
Stahler International GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse, DE-21683 Stade, Republika Federalna Niemiec, tel. +49 41 41-92-04-39, fax: +49 41 41-92-04-10, e-mail: staehler international@staehler.com.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa, Telefon: (22) 571 40 50, fax: (22) 571 40 51


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka
dla ludzi i środowiska

IZOPROTURON 500 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
izoproturon (związek z grupy pochodnych mocznika) – 500 g w 1 litrze środka (45,49%).


Zezwolenie MRiRW nr R - 71/2012 z dnia 14.05.2012 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Ograniczone dowody działania rakotwórczego
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Izoproturon 500 SC jest środkiem chwastobójczym w postaci koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty jednoliścienne w fazie 2-4 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, niezapominajka polna, rumian polny, tasznik pospolity
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, mak polny, samosiewy rzepaku, bodziszek drobny, jasnota purpurowa
Chwasty odporne: fiołek polny, przetacznik bluszczowy, przetacznik perski, przytulia czepna,

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima
Środek stosować od 1 do 6 liścia właściwego pszenicy ozimej.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,
przed spodziewanym silnym przymrozkiem,
na piaskach luźnych całkowitych i glebach torfowych,
na plantacjach, które bezpośrednio przed lub po planowanym zabiegu były lub będą nawożone saletrzakiem lub saletrą wapniową,
w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności przesiewów nie uprawiać rzepaku jarego i buraków, można uprawiać zboża jare, kukurydzę i ziemniaki.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

Nie dotyczy

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

Nie dotyczy

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub osłonę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

W celu ochrony wód podziemnych i organizmów wodnych nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych) oraz glebach ciężkich podatnych na spękania.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin lądowych niebędacych celem działania konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Spotkanie polowe Nufarmu zobacz »