Skocz do zawartości

Zdjęcie

Fuego Extra 500 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -17/2014d z dnia 28.01.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 118/2009 z dnia 29.10.2009 r.
Posiadacz zezwolenia: Feinchemie Schwebda GmbH, Edmund Rumpler Strasse 6, 51149 Kolonia, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 2203 5039 500, fax: + 49 2203 5039 111, www.fcs-feinchemie.com
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: Makhteshim -Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 -121 Warszawa, tel. +48 (22) 395 66 60, fax +48 (22) 395 66 67, e - mail:biuro@makhteshim-agan.pl
Konfekcjonerzy:
1.
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62 -510 Konin, tel.: 63 240 01 18, fax: 63 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl

2.
Makhteshim Agan Agro Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: (71) 794 22 35, fax: (71) 794 39 66, e-mail: biuro@ma-agro.pl.


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

FUEGO EXTRA 500 SC
Zawartość substancji czynnej:
metazachlor - 2’,6’-dimetylo-N-(pirazol-1-ilometylo)-chloroacetanilid
(związek z grupy amidów) - 500 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW Nr R - 118/2009 z dnia 29.10.2009 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R - 74/2010d z dnia 15.03.2010 r.,
decyzją MRiRW nr R – 137/2011d z dnia 13.05.2011r.,
decyzją MRiRW nr R – 221/2012d z dnia 07.09.2012 r.,
decyzją MRiRW nr R - 155 /2013d z dnia 27 .06 .2013 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 17/2014d z dnia 28.01.2014 r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Fuego Extra 500 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym. Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica przetacznik pospolita, bluszczykowy, jasnoty, przet niezapominajka acznik perski, polna, tasznik pospolity

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna, samosiewy zbóż, tobołki polne
Chwasty odporne: chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.
II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Rzepak ozimy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Środek stosować powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1
parę liści, a chwasty są w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie
liścieni).

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek ochrony roślin Fuego Extra 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.
Uwaga Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.
Następstwo roślin
Środek rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Fuego Extra 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość około 15 cm) można uprawiać rzepak jary, ziemniaki, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej uprawy) wysiać ponownie rzepak, albo po wcześniejszym przyoraniu na głębokość 20 cm - począwszy od końca września można wysiewać zboża ozime.
Przeciwwskazania
Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
Środka nie stosować: - w okresie wschodów rzepaku. - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo
wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy,
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1 OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR,
NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA.

Nie dotyczy.
2 OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu).
Nie dotyczy.
3 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji).
Nie dotyczy.
4 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz).
Nie dotyczy.
5 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO.
Nie dotyczy.
6 OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub

etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do
tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji
dołączonej do środka myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej
i które zwróciły się o taką informację.


V INFORMACJE O PIERWSZEJ POMOCY
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
(o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc

medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się
z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż
0oC i nie wyższej niż 30oC.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »