Skocz do zawartości

Zdjęcie

Caliban 178 WG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-149/2013d z dnia 21.06.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -42/2010 z dnia 22.04.2010 r.
Posiadacz zezwolenia:
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse 26 -28, DE -21683 Stade, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 41 41 92 04 0, fax: +49 41 41 92 04 210, www.cheminova.de, info@cheminova.de
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa, tel.: 22 571 40 50, fax: 22 571 40 51.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

CALIBAN 178 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:

jodosulfuron metylosodowy
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 10 g/kg (1,1%),

propoksykarbazon sodowy
(związek z grupy sulfonyloaminokarbonylotriazolinonów) – 168 g/kg (17,7%).

Zezwolenie MRiRW nr R -42/2010 z dnia 22.04.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-149/2013d z dnia 21.06.2013 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego, wiosennego zwalczania miotły zbożowej niektórych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera dwie substancje aktywne o uzupełniającym się sposobie działania.
Jodosulfuron metylosodowy jest pobierany głównie poprzez liście chwastów, w sposób
ograniczony przez korzenie. Propoksykarbazon sodowy jest pobierany zarówno przez korzenie,
jak i liście chwastów i szybko transportowany w roślinie. Obydwie substancje czynne wykazują
działanie układowe, pobrane przez części nadziemne chwastów przemieszczają się w roślinach
powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju, a w konsekwencji ich zamieranie. Krótko po
zabiegu wzrost chwastów zostaje zahamowany, co zapobiega konkurencji chwastów z rośliną
uprawną. Pełen efekt zabiegu może być widoczny dopiero po czterech tygodniach po
wykonaniu zabiegu, ale rośliny chwastów mimo, że nie w pełni zniszczone są poważnie
uszkodzone i nie stanowią zagrożenia dla rośliny uprawnej. Sejfner (mefenpyr dietylu) zawarty
w środku powoduje szybki rozkład substancji czynnych w roślinie uprawnej, podczas gdy
rozkład tych substancji w roślinach chwastów przebiega dużo wolniej. Propoksykarbazon
sodowy jest odpowiedzialny za zwalczanie miotły zbożowej, która jest najskuteczniej niszczona,
gdy podczas zabiegu znajduje się w fazie od 3 liści do pełni krzewienia. Odpowiednia
wilgotność gleby w czasie zabiegu wzmaga aktywność działania, poprawia się pobieranie
środka przez korzenie chwastów. Niska temperatura nie na wpływu na skuteczność
chwastobójczą lub selektywność środka Caliban 178 WG tak długo, jak trwa wegetacja
chwastów.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, przytulia czepna, rumian polny
Chwasty średnio wrażliwe: tobołki polne,fiołek polny, mak polny
Chwasty odporne: chaber bławatek, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. PSZENICA OZIMA
Termin zabiegu: opryskiwać wiosną od fazy 3 liści do pełni krzewienia pszenicy. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI

Skuteczność działania środka może ulec obniżeniu na glebach z dużą zawartością substancji organicznej lub pokrytych materią organiczną np. słomą. Odpowiednia wilgotność gleby może poprawić skuteczność w takich warunkach.


Caliban 178 WG nie powoduje uszkodzeń roślin pszenicy ozimej. W bardzo rzadkich przypadkach krótko po zabiegu mogą wystąpić niewielkie przebarwienia (żółknięcie). Nie ma to wpływu na dalszy rozwój rośliny uprawnej i jej plonowanie.

.
Środek zawiera substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika i z grupy sulfonyloaminokarbonylotriazolinonów. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności niektórych gatunków chwastów na te związki, należy unikać stałego stosowania na tym samym polu herbicydów zawierających substancje czynne z tych grup chemicznych.


PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, zalanie czy przymrozki, -w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych lub takich, które będą podsiewane roślinami motylkowatymi lub trawami.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do: -znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne, -nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych na tym samym polu wiosną następnego roku po zabiegu.
Po zastosowaniu środka możliwe są uszkodzenia dwuliściennych miedzyplonów i rzepaku ozimego. W związku z tym, jesienią, dla uniknięcia uszkodzeń rzepaku ozimego uprawianego następczo, należy wykonać orkę z przedpłużkiem na głębokość 20 cm. Po wykonaniu jesiennej orki na głębokość 10-15 cm można uprawiać jako roślinę następczą jęczmień ozimy. Bez orki, po wykonaniu uprawek pożniwnych można uprawiać pozostałe zboża.
Nie wysiewać rzepaku ozimego po stosowaniu środka Caliban 178 WG, jeśli zabieg został wykonany późno lub w okresie wegetacji wystąpiła susza.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji opryskanej środkiem Caliban 178 WG po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać pszenicę jarą.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego
w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy
zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Opryskiwać
z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Po pracy aparaturę natychmiast dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie wszelkich części opryskiwacza po zabiegu,
zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJACEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).


6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z
powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: - 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
- 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy, redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.


V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
Informacja dla lekarza
Symptomy zatrucia mogą wystąpić po wielu godzinach, a zatem należy prowadzić obserwację poszkodowanego przez co najmniej 48 godzin.
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343-30-08

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji
Zawartość netto
Nr partiiBrak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »