Skocz do zawartości

Zdjęcie

Propyzaflash SC


Posiadacz zezwolenia: Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irlandia Tel.: +353 1 811 2900, fax: +353 1 822 4678, e-mail: info@barclay.ie
Producent: Barclay Chemicals Manufacturing Ltd, Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irlandia Tel.: +353 1 811 2900, fax: +353 1 822 4678, e-mail: info@barclay.ie
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

PROPYZAFLASHTM SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
propyzamid (związek z grupy benzamidów) – 400 g/l (35,82%)

Zezwolenie MRiRW Nr R-118/2012 z dnia 30.08.2012 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych oraz niektórych dwuliściennych w rzepaku ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
PROPYZAFLASHTM SC pobierany jest głównie przez korzenie chwastów. Środek działa na chwasty zarówno przed wschodami jak i po wschodach.
Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, samosiewy zbóż, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowaty, przytulia czepna, rdest powojowaty
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Etykieta PROPYZAFLASHTM SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Najlepsze efekty uzyskuje się stosując środek w okresie jesiennym na wilgotną glebę, przed spodziewanym deszczem. W przypadku braku opadów, o ile to jest możliwe, deszczować pole.
1. Rzepak ozimy
Zabieg wykonywać jesienią w fazie 4-6 liści rzepaku.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,1 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 2,1 l/ha.
lub
Podczas spoczynku wegetacyjnego na glebę bez okrywy śnieżnej.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,875 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,875 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga: Podczas stosowania środka w dawce 1,25 l/ha w okresie spoczynku wegetacyjnego
chwasty takie jak: samosiewy zbóż, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, rdest
powojowy są średnio wrażliwe na działanie środka.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-na glebach przesuszonych;
-na glebach torfowych i innych zawierających duże ilości substancji organicznych;
-gdy temperatura przy powierzchni gleby jest wyższa niż 15°C;
-podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem
opryskiwanym,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W odpowiednich warunkach glebowo-klimatycznych (duża ilość opadów, wysokie temperatury) środek rozkłada się w ciągu sezonu wegetacyjnego do poziomu nie stwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji plantacji, na której stosowano środek PROPYZAFLASHTM SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać sałatę. Ziemniaki, buraki, groch, fasolę, rzepak jary, kukurydzę i lucernę można uprawiać po upływie minimum 6 miesięcy od dnia wykonania zabiegu środkiem PROPYZAFLASHTM SC. W przypadku zaorania plantacji nie uprawiać wiosną zbóż i traw. Zboża i trawy można uprawiać po upływie 6-9 miesięcy od daty opryskiwania.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Sałata – nie dotyczy;
Ziemniak, burak, groch, fasola, rzepak jary, kukurydza i lucerna – minimum 6 miesięcy;
Zboża i trawy – 6 -9 miesięcy.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Etykieta PROPYZAFLASHTM SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, przy włączonym mieszadle.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Podczas dolewania wody intensywnie mieszać ręcznie lub włączyć mieszadło mechaniczne.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Zwierzęta gospodarskie -60 dni Ludzie – nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
60 dni
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż mu opakowanie lub etykietę.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Etykieta PROPYZAFLASHTM SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem

toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Kraków – (12) 411 99 99 Lublin – (81) 740 89 83 Łódź – (42) 657 99 00 Poznań – (61) 847 69 46 Rzeszów SosnowieTarnów Warszawa Wrocław – (17) 866 40 25 c – (32) 266 11 45 – (14) 631 54 09 – (22) 619 66 54 – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie
wyższej niż 30°C.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........

Etykieta PROPYZAFLASHTM SC, załącznik do zezwolenia MRiRW


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »