Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Herbistar 200 EC


Posiadacz zezwolenia: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemirol Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, Rzeczpospolita Polska, tel.: +48 52 318 88 00, fax: +48 52 318 88 01, e-mail: RD@chemirol.com.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

HERBISTAR 200 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l
(19,9%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 17/2011 z dnia 02.03.2011 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 110/2013d z dnia 24.05.2013 r.,
decyzją MRiRW nr R - 256/2013d z dnia 11.10.2013 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-128/2014d z dnia 28.04.2014 r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy i skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo się utrzymujące
zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
HERBISTAR 200 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania przytulii czepnej i innych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym i jęczmieniu jarym. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście chwastów. W roślinie działa systemicznie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-10 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.


Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna. Chwasty średnio odporne: przetacznik perski, samosiewy rzepaku, fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
Środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji do fazy 2-ego kolanka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w zbożach ozimych
(fiołek polny, jasnota purpurowa) środek HERBISTAR 200 EC można stosować
łącznie ze środkiem GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG
w dawce:


Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
HERBISTAR 200 EC 0,6 l/ha + GALMET 20 SG 20 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
HERBISTAR 200 EC 0,4 - 0,6 l/ha + GALMET 20 SG 20 g/ha. lub

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
HERBISTAR 200 EC 0,6 l/ha + PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
HERBISTAR 200 EC 200 EC 0,4 - 0,6 l/ha + PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha. lub

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
HERBISTAR 200 EC 0,6 l/ha + SUPERHERB 20 SG 20 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
HERBISTAR 200 EC 0,4 - 0,6 l/ha + SUPERHERB 20 SG 20 g/ha.

2. Jęczmień jary
Środek stosować w fazie krzewienia.
W uprawach jęczmienia jarego stosować środek HERBISTAR 200 EC w mieszaninie
z środkiem GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG:


Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
HERBISTAR 200 EC 0,4 l/ha + GALMET 20 SG 20 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
HERBISTAR 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha + GALMET 20 SG 20 g/ha. lub

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
HERBISTAR 200 EC 0,4 l/ha + PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
HERBISTAR 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha + PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha. lub

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
HERBISTAR 200 EC 0,4 l/ha + SUPERHERB 20 SG 20 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
HERBISTAR 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha + SUPERHERB 20 SG 20 g/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
- Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej chwastów i gatunków chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, w przypadku silnego zachwaszczenia pola fiołkiem polnym, jasnotą purpurową, maruna bezwonną i samosiewami rzepaku.
-
W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.

-
W przypadku stosowania mieszaniny zbiornikowej HERBISTAR 200 EC + GALMET 20 SG, HERBISTAR 200 EC + PRIMSTAR 20 SG lub HERBISTAR 200 EC + SUPERHERB 20 SG do zbiornika opryskiwacza nie należy dodawać żadnych środków wspomagających.


PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy
szkodniki.
Uwagi:
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek Herbistar 200 EC rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę. W tym samym sezonie wegetacyjnym po zbiorze rośliny uprawnej można uprawiać wszystkie rośliny uprawne. Po zastosowaniu środka Herbistar 200 EC w mieszaninie zbiornikowej ze środkiem Galmet 20 SG lub Primstar 20 SG lub Superherb 20 SG w przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji, w tym samym sezonie wegetacyjnym po wykonaniu orki na głębokość 10 cm można uprawiać zboża jare i zboża ozime. W tym samym sezonie wegetacyjnym po zbiorze rośliny uprawnej można uprawiać zboża jare i zboża ozime. W przyszłym sezonie wegetacyjnym można uprawiać wszystkie gatunki roślin uprawnych.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Przy sporządzaniu mieszanin środek HERBISTAR 200 EC dodawać do zbiornika wypełnionego do 3/4 wcześniej sporządzoną cieczą użytkową środka towarzyszącego i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając. W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń i przeciwwskazań dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTRO NO ŚCI
Ż
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOG Ą WEJ ŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTA Ć WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
dla zwierząt - 7 dni.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓ Ł (okres zapobiegaj ący zatruciu)
nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
nie dotyczy.

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA RO ŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZ Ę DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZ ĘTA MOG Ą BY Ć KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
nie dotyczy.

5. OCHRONA STOSUJ ĄCEGO ŚRODEK OCHRONY RO ŚLIN
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza -pokaż opakowanie lub
etykietę.


6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych
rolniczo.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej
i które zwróciły się o taką informację.VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady
lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc
medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z
najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45

Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż
0°C i nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - …
Zawartość netto - …
Nr partii - …Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »