Skocz do zawartości

Zdjęcie

Agent 180 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -209/2013d z dnia 27.08.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -26/2013 z dnia 12.02.2013 r.
Posiadacz zezwolenia: Bayer SAS, 16, Rue Jean-Marie Leclair CP106, 69 009 Lyon, Republika Francuska, tel: +33 472 85 49 5, fax: +33 472 85 49 36
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S. A.; ul. Chemików 1, 37 -310 Nowa Sarzyna, Rzeczpospolita Polska, tel.: +48 (17) 24 07 111, fax: +48 (17) 24 07 122, e -mail: zch@zch.sarzyna.pl.
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
Zakłady Chemiczne „Organika -Sarzyna” S. A.; ul. Chemików 1, 37 -310 Nowa Sarzyna, Rzeczpospolita Polska, tel.: +48 (17) 24 07 111, fax: +48 (17) 24 07 122, e -mail: zch@zch.sarzyna.pl.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

AGENT 180 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
fenmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 60 g w 1 litrze środka (6,01%)
desmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 60 g w 1 litrze środka (6,01%)
etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) – 60 g w 1 litrze środka (6,01%)

Zezwolenie MRiRW nr R -26/2013 z dnia 12.02.2013 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -209/2013d z dnia 27.08.2013 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy i skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych, głównie szarłatu szorstkiego w buraku cukrowym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Etykieta Agent 180 EC, załącznik do decyzji MRiRW
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty od fazy
liścieni do fazy 2-4 liści.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna
Chwasty odporne: chaber bławatek, maruna bezwonna, rdest ptasi, rumianek bezpromieniowy, samosiewy rzepaku.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Burak cukrowy
(plantacje produkcyjne)
Środek stosować od fazy rozwojowej buraka -liścienie do początku fazy zakrywania rzędów; chwasty w fazie liścieni do fazy 2-4 liści.
Pierwszy zabieg:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Drugi zabieg:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Trzeci zabieg:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1) Niekorzystny dla wegetacji buraków przebieg pogody po opryskiwaniu może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu lub rozjaśnienie liści buraków.
2) Przedsiewne lub powschodowe traktowanie buraków innymi herbicydami nie wyklucza zastosowania środka Agent 180 EC.
3) Agent 180 EC stosowany w zabiegach systemowych zwalczania chwastów nie zawsze zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu zwłaszcza wówczas, gdy chwasty ponownie kiełkują w drugiej połowie lata.


PRZECIWWSKAZANIA
1)
Środka nie stosować:
a) na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki ,
B) na rośliny mokre,
c) w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12o C i powyżej 25o C,
d) w okresie spodziewanych przymrozków,
e) w ilości wody większej niż 300 l/ha,
f) z dodatkiem środków zwiększających przyczepność,
g) podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne.


2)
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN


Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać tylko buraki.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. W celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin opryskiwacz wymyć 10 % roztworem sody lub węgla aktywnego. Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością wody)najpierw wlać odmierz oną iloś ć ś rodk a, anastępnieuzupełnićwodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając. Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego dna zbiornika. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Najlepiej opryskiwać suche rośliny podczas wilgotnej i ciepłej pogody, na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem -zawsze z włączonym mieszadłem.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

5.
OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN


Nie dotyczy
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i
pokazać opakowanie lub etykietę.

]

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu
wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin lądowych konieczne jest zastosowanie 5 m strefy ochronnej od
terenów nieużytkowanych rolniczo.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów Kraków – (12) 411 99 99 SosnowieLublin – (81) 740 89 83 Tarnów Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (17) 866 40 25 c – (32) 266 11 45 – (14) 631 54 09 – (22) 619 66 54 – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej
0oC-30oC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym - jaką technologię wybrać? zobacz »