Skocz do zawartości

Zdjęcie

Fumesate 500 SL


Posiadacz zezwolenia:
HERMOO Belgium NV, Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Królestwo Belgii, tel.: +32 11 68 03 66, fax: +32 11 67 12 05
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

FUMESATE 500 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
etofumesat (substancja z grupy benzofuranów) – 500 g/l (44,15%).

Zezwolenie MRiRW nr R-31/2014 z dnia 04.03.2014 r.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
FUMESATE 500 SC jest środkiem chwastobójczym w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym. Środek Fumesate 500 SC stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek Fumesate 500 SC pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów.
Najskuteczniej działa na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych. Odpowiednia
wilgotność gleby sprzyja lepszemu pobieraniu środka z gleby co potęguje efekt
chwastobójczy. Substancja czynna utrzymuje się w górnej warstwie gleby
zabezpieczając plantację przed zachwaszczeniem wtórnym.
Chwasty wrażliwe: samosiewy rzepaku
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała
Chwasty średnio odporne: rdest powojowy.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. BURAK CUKROWY
Środek stosować:
a) w fazie 2 liści właściwych buraka, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
lub
B) w fazie gdy pierwsza para liści właściwych buraka osiągnie przynajmniej 1 cm, a chwasty znajdują się w fazie liścieni.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Fumesate 500 SC 0,7 l/ha + Burakomitron 70 WG 1,5 kg/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania:
Fumesate 500 SC 0,7 l/ha + Burakomitron 70 WG 1,5 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Stosowanie mieszaniny zwiększa skuteczność zwalczania fiołka polnego i rdestu powojowego.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA: Środek ochrony roślin FUMESATE 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancje czynną etofumesat, stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
PRZECIWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych,
- na glebach przesuszonych i zbrylonych,
- na glebach piaszczystych, gliniasto-piaszczystych i torfowych.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w okresie 5 miesięcy od zastosowania. Po upływie tego
okresu na polu opryskiwanym środkiem (po wykonaniu średniej orki na głębokość co
najmniej 15 cm) można uprawiać wszystkie rośliny.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka z powodu uszkodzeń roślin
przez choroby lub szkodniki, można uprawiać buraki (cukrowe, pastewne, ćwikłowe)
oraz kukurydzę.
W przypadku uprawy buraka nie stosować ponownie środka Fumesate 500 SC.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
5 miesięcy.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

Do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym
mieszadłem) wlać odmierzoną ilość środka, a następnie uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem bezpośrednio po sporządzeniu cieczy
użytkowej środka.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy,
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR,NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: nie dotyczy.

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy.

3.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): BURAK CUKROWY – 95 dni.

4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.


6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub
etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem zwalczania wymagane jest zastosowanie 5 metrowej strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W celu ochrony wód podziemnych nie stosować na glebach piaszczystych, gliniastopiaszczystych lub torfowych oraz na glebach przesuszonych i zbrylonych.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad komunalny.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów.


V. PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza

-jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż
0oC i nie wyższej niż 30oC.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »