Skocz do zawartości

Zdjęcie

Hufiec 500 SC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -68/2013 z dnia 23.05.2013 r.
Posiadacz zezwolenia: Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna” Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna. Tel.: +48 17 24 07 111, fax: +48 17 24 07 122, e-mail: zch@zch.sarzyna.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
HUFIEC 500 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:
linuron (związek z grupy pochodnych mocznika) -500 g w 1 litrze środka (42,09%)


Zezwolenie MRiRW nr R -68/2013 z dnia 23.05.2013 r.Toksyczny Niebezpieczny dla środowiska

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie po połknięciu, stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie
długotrwałego narażenia.
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA

Hufiec 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do zwalczania
jednorocznych chwastów dwuliściennych w uprawie ziemniaka.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów.
Chwasty wrażliwe: komosa biała, gwiazdnica pospolita, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: rdest plamisty

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Ziemniak
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

Opryskiwać wiosną bezpośrednio przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola uprawy. Nie wykonywać zabiegu na liście ziemniaków. Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować: -w okresie spodziewanych przymrozków lub przed spodziewanymi obfitymi opadami deszczu, -podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, -przed wschodem rośliny uprawnej na glebach piaszczystych, torfowych i potorfowych

ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
-na słabo uprawioną i zbyt przesuszoną glebę.W przypadku dłuższej suszy środek może być stosowany, jeżeli istnieje możliwość deszczowania pola.


Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, na polu tym – po spulchnieniu gleby – można uprawiać rośliny strączkowe, kukurydzę, ziemniaki, słonecznik. Nie należy wysadzać rozsady.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z
włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach uprawnych, niż zalecane.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.


6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej
w odległości 20 metrów od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin niebędących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości 30 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo, lub w odległości 5 metrów i redukcji znosu na poziomie 90%.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy
użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami
postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna,
niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym
ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0 °C i
nie wyższej niż 30 °C.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym - jaką technologię wybrać? zobacz »