Skocz do zawartości

Zdjęcie

Pampa Extra 6 OD


Posiadacz zezwolenia:
ISK Biosciences Europe N.V. , Pegasus Park, De Kleetlaan 12 B, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii, tel. +32 (2) 627 66 11 fax. 32 (2) 627 86 00
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
PAMPA EXTRA 6 OD
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 60 g/l (6,14%).

Zezwolenie MRiRW nr R-14/2006 z dnia 13.04.2006 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R-30/2009 z dnia 09.02.2009 r.,
decyzją MRiRW nr R-146/2009 z dnia 11.09.2009 r.,
decyzją MRiRW nr R-85/2011d z dnia 28.03.2011 r.,
decyzją MRiRW nr R-357/2012d z dnia 14.12.2012 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-47/2014d z dnia 20.02.2014 r.Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Działa drażniąco na oczy.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się,
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
Pampa Extra 6 OD jest środkiem chwastobójczym w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej, wiechliny rocznej, włośnicy zielonej, włośnicy sinej i niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Pampa Extra 6 OD jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wiechlina roczna, włośnica zielona, włośnica sina
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, łoboda rozłożysta, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdestówka powojowata, rdest ptasi
Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. Kukurydza
Chwasty jednoliścienne
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,50 -0,75 l/ha.
Chwasty dwuliścienne
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
W przypadku zwalczania chwastów jednoliściennych zabieg wykonać, gdy chwasty znajdują się w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia.
W przypadku zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych zabieg wykonać, gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2-4 liści
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI
W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin. Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na niektórych odmianach kukurydzy (szczególnie na nowych odmianach) przed zastosowaniem środka Pampa Extra 6 OD w tych odmianach należy skontaktować się z doradcą lub przedstawicielem podmiotu posiadającego zezwolenie.
Strategia zarządzania odpornością: Nikosulfuron jest jedną z substancji czynnych należących do herbicydów z grupy inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą: - postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin, - dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów, - używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp. - stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
- stosuj mieszanki herbicydów o różnym mechanizmie działania,
- stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu wegetacyjnego

rośliny uprawnej, - informuj o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub przedstawicielem podmiotu posiadającego zezwolenie.
PRZECIWSKAZANIA

Środka nie stosować:
- w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych,
- w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 8 liści,
- na odmianę kukurydzy Koka.Zabiegu nie wykonywać:


- bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy,
- w temperaturze powietrza poniżej 10OC i powyżej 25OC,
- na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby,
- na rośliny mokre (rosa, deszcze),
- po zastosowaniu na plantacji kukurydzy insektycydów doglebowych zawierających

substancje aktywne z grupy związków fosforoorganicznych. - nie mieszać z nawozami płynnymi lub do dolistnego dokarmiania roślin.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po zbiorze kukurydzy i po zaoraniu pola, jesienią można siać zboża ozime. Wiosną
następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można uprawiać:
- kukurydzę – bez limitu czasowego,
- zboża ozime – po upływie 3 miesięcy na glebach kwaśnych oraz 9 miesięcy na glebach

obojętnych i zasadowych
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej
zakresu 0–30OC.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Izoproturon wycofany po 37 latach! Czym go zastąpić? zobacz »