Skocz do zawartości

Zdjęcie

Accent 75 WG


Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa, tel.:
(22) 320 09 00, fax: (22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
ACCENT 75 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75% (750 g/kg).

Zezwolenie MRiRW nr R -151/2013 z dnia 07.11.2013 r.,
Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
Accent 75 WG jest środkiem chwastobójczym w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) i niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Accent 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają po 10-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, perz właściwy, bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski, psianka czarna, rdest powojowy, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, mlecz polny
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdest ptasi
Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Na glebach lekkich (zawartość frakcji gliniastej < 8%) środek może być stosowany raz na dwa lata.
1. KUKURYDZA
Zabieg wykonać po wschodach w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18), gdy: -większość roślin perzu osiągnęła wysokość 15-20 cm (perz ma wtedy 4-7 liści); -rośliny chwastnicy jednostronnej znajdują się w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia; -większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści.
Accent 75 WG stosuje się łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w dawce:
Zabieg jednorazowy:
Accent 75 WG 60 -80 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania 80 g/ha + Trend 90 EC 0,1% (100 ml na 100 l wody).
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania ­60-80 g/ha + Trend 90 EC 0,1% (100 ml na 100 l wody).
Zbieg w dawce dzielonej
I zabieg w dawce:
Accent 75 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).

II zabieg w 10 do 14 dni (do fazy 8 liści kukurydzy) w dawce:
Accent 75 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w dawce dzielonej w sezonie wegetacyjnym –2

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:

W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą
wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin.
Szczególnie silnie mogą reagować odmiany: Contessa, Fart, Frida, Koka, Melina, Mieszko,
Mona Trophee.
Środek zawiera substancję czynną z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na
możliwość wystąpienia odporności niektórych gatunków chwastów na te substancje, należy
unikać corocznego stosowania na tym samym polu herbicydów zawierających substancje
z tej grupy chemicznej.

W celu uniknięcia tworzenia odporności chwastów na działanie środków ochrony roślin z grupy sulfonylomocznikowych należy stosować je przemiennie ze środkami o odmiennym mechanizmie działania.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować: - w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych, - w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 8 liści, - na odmianę kukurydzy Koka, - bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został
zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy,
- w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC. Nie stosować środka w czasie silnego nasłonecznienia. Nie stosować środka gdy amplituda temperatur między dniem i nocą wynosi powyżej 17oC,
- na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, nadmierną wilgotność, brak odpowiedniej ilości składników pokarmowych, szkodniki lub choroby lub inne niekorzystne warunki. Stosowanie na bardzo lekkich glebach zwiększa ryzyko niekorzystnego wpływu wyżej wymienionych czynników na rośliny mokre (rosa, deszcze),
- po zastosowaniu na plantacji kukurydzy insektycydów doglebowych zawierających substancje aktywne z grupy związków fosforoorganicznych.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN


W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można uprawiać
kukurydzę (po 1 miesiącu od zastosowania środka). W normalnych terminach
agrotechnicznych jako rośliny następcze można uprawiać:
zboża ozime – po 4 miesiącach,
zboża jare – po 8 miesiącach,
inne rośliny – po 10 miesiącach.

Po zbiorze kukurydzy wiosną następnego sezonu wegetacyjnego i następnej jesieni można
uprawiać wszystkie rośliny (około 300 dni od zastosowania środka).

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
zboża ozime – po 4 miesiącach, zboża jare – po 8 miesiącach, inne rośliny – po 10 miesiącach.
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
Następnie wyłączyć mieszadło, dodać odmierzoną ilość adiuwanta Trend 90 EC.
Po zamknięciu zbiornika (ewentualnym wyłączeniu inżektora) uruchomić mieszadło
hydrauliczne
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka,
bardzo ważne jest wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych
roślinach niż KUKURYDZA.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie - strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo,
- strefy ochronnej o szerokości 1m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych

V POMOC MEDYCZNA
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie przekraczającej
zakresu nie niższej niż 0 i nie wyższej niż 30 °C.

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji ­Zawartość netto ­Nr partii ­Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach - jeden zabieg zobacz »