Skocz do zawartości

Zdjęcie

Landmaster 360 SL


Posiadacz zezwolenia: Albaugh UK Ltd., 1 Northumberland Avenue, Trafalgar Square, London, WC2N 5BW, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: +44 (0) 20 3551 2580, fax: +44 (0) 20 7872 5611 Producent: Albaugh Inc., 1525 NE 36th Street, Ankeny, Iowa 50021, Stany Zjednoczone Ameryki, tel: +01 515 964 9444, fax: +01 515 964 7813 Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska LANDMASTER 360 SL Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) w postaci soli izopropyloaminowej -360 g/l (30,80%) Zezwolenie MRiRW Nr R-141 /2012 z dnia 16.11.2012 r. Niebezpieczny dla środowiska Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. I OPIS DZIAŁANIA Landmaster 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz chwastów dwuliściennych (jednorocznych) na ścierniskach oraz w sadach jabłoniowych podczas sezonu wegetacyjnego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. II DZIAŁANIE NA CHWASTY Landmaster 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez liście i łodygi chwastów powodując ich żółknięcie i więdnięcie (7-10 dni po zabiegu), a następnie zamieranie po około 3 tygodniach od wykonania zabiegu. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działania środka. Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, szarłat szorstki, tasznik pospolity, iglica pospolita, komosa biała, perz właściwy Chwasty odporne: skrzyp polny. III ZASTOSOWANIE ŚRODKA POLA UPRAWNE Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania chwastów na ściernisku. Środek stosować po zbiorze rośliny uprawnej na zielone intensywnie rosnące chwasty do późnej jesieni. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz właściwy powinien osiągnąć wysokość co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić 2 liście właściwe. Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować w czasie bezdeszczowej pogody, szczególnie w przypadku intensywnego zachwaszczenia perzem właściwym. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (żółknięcia i więdnięcia), jednak nie wcześniej niż po 7 dniach od wykonania zabiegu. ROŚLINY SADOWNICZE 1. Jabłoń Środek stosować od wiosny do jesieni na intensywnie rosnące chwasty w dawce zależnej od występujących gatunków chwastów. Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200 l/ha. UWAGI - Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe jabłoni. - Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin. PRZECIWWSKAZANIA Środka nie stosować: - przed wschodami chwastów, - na mokre rośliny, - przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu), - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny. Nie dopuścić do nakładania się środka na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów środek stosować przemiennie z herbicydami z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. NASTĘPSTWO ROŚLIN Na polu, na którym stosowano środek Landmaster 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie). OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO 7 dni. IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza, należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika. Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć. W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć. V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji) 2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) Nie dotyczy Nie dotyczy 3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji) Nie dotyczy 4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz) 5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN Nie dotyczy Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka. Nosić odpowiednią odzież ochronną. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. 6. OCHRONA ŚRODOWISKA Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne. W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. VI PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08 VII PRZECHOWYWANIE Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C . Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Okres ważności – 2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Izoproturon wycofany po 37 latach! Czym go zastąpić? zobacz »