Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

ChwasTech Turbo 750 SL


Posiadacz zezwolenia: Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter Straße 25, A-4021 Linz, Republika Austrii. Tel.: +43 70 6918 2006, fax: +43 70 6918 2004
Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: (22) 620 32 52, fax: (22) 654 07 97., www.fnagro.pl
Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin: Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: (63) -240 01 18
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
ChwasTech Turbo 750 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l (55,71%) dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) -90 g/l (7,59%)
Zezwolenie MRiRW nr R-109/2013 z dnia 18.07.2013 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-288/ 2013d z dnia 21.11.2013 r.

Szkodliwy
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
ChwasTech Turbo 750 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistne, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. W roślinach działa systemicznie. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, iglica pospolita, jasnota różowa, przetacznik polny, rdest powojowy
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. jęczmień jary, pszenica jara,

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 -1,25 l/ha.
Opryskiwać od początku fazy krzewienia do jej końca.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym –1
2. pszenica ozima, żyto ozime

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 -1,25 l/ha.
Opryskiwać wiosną od ruszenia wegetacji do końca fazy krzewienia
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym –1
Uwaga: Wyższą dawkę stosować na polach silnie zachwaszczonych oraz w późniejszych z zalecanych fazach rozwojowych
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na rośliny chore, wylegnięte i uszkodzone.
- w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC.
- w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5oC
- w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach
. NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.
. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

5.
OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN


Nie dotyczy
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza –pokaz opakowanie lub etykietę

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni
poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni
uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
S2 Chronić przed dziećmi.
S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0 oC
i nie wyższej niż 30 oC.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –
Numer partii –
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Izoproturon wycofany po 37 latach! Czym go zastąpić? zobacz »