Skocz do zawartości

Zdjęcie

Stellar 210 SL


Posiadacz zezwolenia:
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Niemcy, Tel: +49 621 60-0, Telefax +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 570 99 99, fax: 22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
STELLAR 210 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
dikamba /kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy/
(związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 160 g/l (14,4%),

topramezon /[3-(4,5-dihydro-1,2-oksazol-3-ylo)-4-mesylo-o-tolylo](5-hydroksy-1­-metylopirazol-4-ylo)metanon/ (związek z grupy benzoilopirazoli) – 50 g/l (4,5%).

Zezwolenie MRiRW Nr R-34/2012 z dnia 06.02.2012 r.


toksyczny niebezpieczny dla środowiska
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
Stellar 210 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie i przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy, stosowany wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Olbras 88 EC. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowy, szarłat szorstki, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Środek Stellar 210 SL stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Olbras 88 EC.
ROŚLINY ROLNICZE
1. Kukurydza
Termin stosowania: Środek stosować po wschodach, w fazie 2-6 liści właściwych kukurydzy, jeden raz w sezonie.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Stellar 210 SL 1,5 l/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Stellar 210 SL 1,0 l/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha lub Stellar 210 SL 1,5 l/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 -300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-na rośliny osłabione lub uszkodzone przez suszę, choroby czy szkodniki,
-przed spodziewanymi opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po nich.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z
cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

5.
OCHRONA STOSUJACEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN


Kukurydza – 28 dni
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast umyć wodą z mydłem.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z
powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu uniknięcia/zminimalizowania skażenia środowiska oraz w celu ochrony organizmów niebędących celem zwalczania zaleca się zastosowanie:
5 m strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo,
5 m strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).
Nie należy wywoływać wymiotów ani nie podawać nic doustnie w przypadku gdy ofiara jest
nieprzytomna bądź ma drgawki.

W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343-30-08
VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji
Zawartość netto
Nr partii

Etykieta Stellar 210 SL, załącznik do zezwolenia MRiRWBrak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »