Skocz do zawartości

Zdjęcie

Target 700 SC


Posiadacz zezwolenia:
AgriChem B.V. Koopvaardijweg 9, 4909 CV Oosterhout, Królestwo Niderlandów, tel.:+31 162 431931, fax +31 162 456797.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
United Phosphorus Polska Sp. z o.o., ul. Na Przełaj 8, 03-092 Warszawa, tel.: +48 22 614 00 45, fax: +48 22 614 00 45. .
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

TARGET 700 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
metamitron (związek z grupy triazynonów) -700 g/l (58,09%)


Zezwolenie MRiRW Nr R- 91 /2013 z dnia 13.06.2013 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.
Etykieta Target 700 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

W przypadku stosowania środka Target 700 SC:
Chwasty wrażliwe: jasnota purpurowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, psianka czarna, wiechlina roczna
Chwasty średnio wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa jesienna, rdest plamisty
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, rdest powojowy.

W przypadku stosowania środka Target 700 SC w mieszaninie ze środkiem Corzal 157 SE lub Corzal 157 SE i Oblix 500 SC: Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, rdest plamisty, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Burak cukrowy, burak pastewny
(plantacje produkcyjne i nasienne)
Zabiegi nalistne: Target 700 SC
Pierwszy zabieg wykonać w fazie liścieni chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3. Zalecany odstęp między zabiegami: 5 -10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zabiegi nalistne: mieszaniny herbicydowe
A. Stosowanie mieszaniny Target 700 SC + Oblix 500 SC + Corzal 157 SE Pierwszy zabieg wykonać w fazie liścieni chwastów.
Maksymalna dawka dla pierwszego zabiegu:
Target 700 SC 0,5 l/ha + Oblix 500 SC 0,2 l/ha + Corzal 157 SE 0,5 l/ha

Zalecana dawka dla pierwszego zabiegu:
Target 700 SC 0,5 l/ha + Oblix 500 SC 0,2 l/ha + Corzal 157 SE 0,5 l/ha

Maksymalna dawka dla kolejnych zabiegów:
Target 700 SC 1 l/ha + Oblix 500 SC 0,4 l/ha + Corzal 157 SE 1 l/ha

Zalecana dawka dla kolejnych zabiegów:
Target 700 SC 1 l/ha + Oblix 500 SC 0,4 l/ha + Corzal 157 SE 1 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3.
Zalecany odstęp między zabiegami: 5 -10 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
November 2010
B. Stosowanie mieszaniny Target 700 SC + Corzal 157 SE
Pierwszy zabieg wykonać w fazie liścieni chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Target 700 SC 1,25 l/ha + Corzal 157 SE 1,25 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3. Zalecany odstęp między zabiegami: 5 -10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
UWAGI:
-
Zabieg najlepiej wykonać na suche rośliny (na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem).

-
Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych.

-
Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.


PRZECIWWSKAZANIA
Środków nie stosować na rośliny chore i osłabione.
Podczas wykonywania zabiegów nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych;
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego do poziomu, który nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu można uprawiać buraki (cukrowe, pastewne, ćwikłowe) lub kukurydzę.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Etykieta Target 700 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ, DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub
etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć

aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy
odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie

strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do

November 2010
innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C
i nie wyższej niż 25°C.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji -.......................
Zawartość netto -.....................
Nr partii -..................

Etykieta Target 700 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »