Skocz do zawartości

Zdjęcie

Sarbeet Duo 160 EC


Posiadacz zezwolenia: Bayer SAS, 16, Rue Jean-Marie Leclair CP106, 69266 Lyon, Republika Francuska, tel: +33 472 85 49 5, fax: +33 472 85 49 36
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/Konfekcjoner: Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna Spółka Akcyjna; ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Rzeczpospolita Polska, tel.: +48 (17) 24 07 111, fax: +48 (17) 24 07 122, e-mail: zch@zch.sarzyna.pl.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
SARBEET DUO 160 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
fenmedifam 3-(3-metylofenylo) karbamoiloksykarbanilan metylu (związek z grupy
fenylokarbaminianów) -80 g w 1 litrze środka (8,08 %) desmedifam 3­fenylokarbamoiloksyfenylokarbaminian etylu (związek z grupy
fenylokarbaminianów)
-80 g w 1 litrze środka (8,08%)

Inna substancja niebezpieczna niedędąca substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne, niskowrząca benzyna niespecyfikowana.

Zezwolenie MRiRW nr R -33/2012 z dnia 30.01.2012 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na skórę Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych, głównie szarłatu szorstkiego w buraku cukrowym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty od fazy
liścieni do fazy 2-4 liści.

Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna,

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Burak cukrowy
Środek stosować od fazy rozwojowej buraka -liścienie do początku fazy zakrywania rzędów; chwasty od fazy liścieni do fazy 2-4 liści.
Pierwszy zabieg: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Drugi zabieg:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha Trzeci zabieg: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3 Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
-
Niekorzystny dla wegetacji buraków przebieg pogody po opryskiwaniu może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu lub rozjaśnienie liści buraków.

-
Przedsiewne lub powschodowe traktowanie buraków innymi herbicydami nie wyklucza zastosowania środka Sarbeet Duo 160 EC.

-
Sarbeet Duo 160 EC stosowany w zabiegach systemowych zwalczania chwastów nie zawsze zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu zwłaszcza wówczas, gdy chwasty ponownie kiełkują w drugiej połowie lata.PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować:
a) na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki
b)na rośliny mokre,
c) w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12° C i powyżej 25° C,


d)w okresie spodziewanych przymrozków,
e) w ilości wody większej niż 300 l/ha,
f) z dodatkiem środków zwiększających przyczepność,
g)podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne.Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.NASTĘPSTWO ROŚLIN


W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać tylko buraki.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. W celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin opryskiwacz wymyć 10 % roztworem sody lub węgla aktywnego. Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością wody)najpierwwlać odmierzoną ilość środka, anastępnieuzupełnićwodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając. Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego dna zbiornika. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Najlepiej opryskiwać suche rośliny podczas wilgotnej i ciepłej pogody, na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem -zawsze z włączonym mieszadłem.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)


Nie dotyczy
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

5.
OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN


Nie dotyczy
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów. Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony roślin lądowych konieczne jest zastosowanie 5 m strefy ochronnej z jednoczesnym użyciem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 50 % od terenów nieużytkowanych rolniczo lub zastosowanie strefy ochronnej w odległości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej
0°C-30°C.
Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -....... Nr partii ­


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Izoproturon wycofany po 37 latach! Czym go zastąpić? zobacz »