Skocz do zawartości

Zdjęcie

Ergon 750 WG


Posiadacz zezwolenia:
Rotam Agrochemical Europe Ltd., Hamilton House, Mabledon Place, WCIH 9BB Londyn,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
tel.: + 44 207 953 0447, e-mail: contacteu@rotam.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: + 48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38, e-mail: biuro@sumiagro.pl ; www.sumiagro.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

ERGON 750 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 68 g/kg (6,8%),
tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 682 g/kg (68,2%).
Zezwolenie MRiRW nr R-135/2013 z dnia 07.11.2013 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Ergon 750 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny
wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania uciążliwych
chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej i jęczmieniu jarym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek Ergon 750 WG zawiera dwie substancje czynne, które działają w roślinie systemicznie. Pobierane są one głównie przez liście oraz częściowo przez korzenie. W roślinie szybko się przemieszczają, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Pierwszy efekt chwastobójczy środka widoczny jest w ciągu 7-14 dni od wykonania zabiegu. Środek najskuteczniej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania.
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik perski, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne,rumian polny, rumianek pospolity, maruna bezwonna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, rumianek pospolity, maruna bezwonna
Chwasty średnio wrażliwe: miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna
Chwasty odporne: ostrożeń polny
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. PSZENICA OZIMA
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 g/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 g/ha
Termin zabiegu: Zabieg wykonać wiosną, po ruszeniu wegetacji, od początku fazy krzewienia do fazy 1. kolanka (co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) (BBCH21 – BBCH31).
2. JĘCZMIEŃ JARY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha
Termin zabiegu: Zabieg wykonać od fazy trzech liści do fazy 1. kolanka (co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) (BBCH13 – BBCH31).
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI

Środek stosować jeden raz w sezonie wegetacyjnym.


Mając na uwadze ryzyko rozwoju odporności niektórych gatunków chwastów środek stosować przemiennie ze środkami chwastobójczymi zawierającymi substancje czynne


o innym mechanizmie działania.
.
Silna rosa lub opady deszczu występujące do 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.


Na odmianach pszenicy ozimej Turkis, Limes i Dekan mogą pojawić niewielkie, przemijające chlorozy, które nie maja wpływu na plon.


PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-na rośliny osłabione i uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek Ergon 750 WG stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w glebie w trakcie okresu wegetacji. W roku stosowania środka Ergon 750 WG następczo uprawiane mogą być zboża, rzepak, fasola i trawy. Jeżeli zachodzi konieczność wcześniejszej likwidacji plantacji opryskiwanej środkiem Ergon 750 WG (do 3 miesięcy po opryskiwaniu), z powodu uszkodzeń rośliny uprawnej przez szkodniki, choroby lub przymrozki, na polu po zlikwidowanej uprawie można, po wcześniejszym wykonaniu uprawek przedsiewnych; uprawiać pszenicę ozimą.
. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką lub odważyć i wsypać (z
włączonym mieszadłem) bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy
wodą. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed zastosowaniem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać
ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

UWAGA
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJACEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z
powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.

Środek i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W przypadku zastosowania środka w ochronie zbóż ozimych uprawianych na terenach narażonych na spływ powierzchniowy w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej pokrytej roślinnością o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
VI POMOC MEDYCZNA
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.
Przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Okres ważności – 3 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »