Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Ethofol 500 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 299 /2012d z dnia 09 .11.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRIRW nr R-64/2011 z dnia 26.10.2011 r.
Posiadacz zezwolenia:
United Phosphorus Limited, The Centre, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6YN, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; tel.: +44 (0)1925 81 9999, fax: +44 (0) 1925 81 7425.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
United Phosphorus Polska Sp z. o.o, ul. Na Przełaj 8, 03-092 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel/fax.: 22 614 00 45.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
ETHOFOL 500 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
etofumesat
metanosulfonian (±)-2-etoksy-2,3-dihydro-3,3-dimetylobenzofuran-5-ylu (związek z grupy pochodnych benzofuranu) – 500 g/l (44,2%)
Zezwolenie MRiRW nr R- 64 /2011 z dnia 26.10.2011 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-299/2012d z dnia 09 .11.2012 r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się zmiany w
środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
ETHOFOL 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania
chwastów jednorocznych w buraku cukrowym, do stosowania przy użyciu opryskiwaczy
polowych.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 299 /2012d z dnia 09 .11.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRIRW nr R-64/2011 z dnia 26.10.2011 r.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Ethofol 500 SC jest pobierany przez korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty w
okresie ich kiełkowania.
Chwasty wrażliwe: komosa biała, przytulia czepna, szarłat szorstki
Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna


III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. burak cukrowy
Stosowanie przedwschodowe
Zabieg wykonać przed siewem lub bezpośrednio po siewie buraków, przed wschodami
chwastów, na dobrze uprawioną (bez grud) wilgotną glebę.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Na tej samej powierzchni uprawnej środek może być stosowany nie częściej niż raz na trzy lata.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-
na rośliny chore i osłabione Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociachNASTĘPSTWO ROŚLIN
Po upływie 5 miesięcy od zastosowania środka na polu opryskiwanym środkiem (po
wykonaniu średniej orki na głębokość co najmniej 15 cm) można uprawiać wszystkie
rośliny.
W przypadku wcześniejszego przeorania plantacji buraka z powodu uszkodzeń roślin przez
choroby lub szkodniki, można uprawiać buraki (cukrowe, pastewne, ćwikłowe), groch, len,
kukurydzę, szpinak i lucernę.
W przypadku uprawy buraków nie stosować ponownie środka Ethofol 500 SC.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 299 /2012d z dnia 09 .11.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRIRW nr R-64/2011 z dnia 26.10.2011 r.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
burak cukrowy - 90 dni
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeśc i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.


6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 299 /2012d

z dnia 09 .11.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRIRW nr R-64/2011 z dnia 26.10.2011 r.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z
powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.
W celu ochrony wód podziemnych nie stosować na glebach piaszczystych, gliniastopiaszczystych
lub torfowych oraz na glebach przesuszonych i zbrylonych.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Kraków – (12) 411 99 99 Lublin – (81) 740 89 83 Łódź – (42) 657 99 00 Poznań – (61) 847 69 46 RzeszówSosnowiec TarnówWarszawa Wrocław – (17) 866 40 25 – (32) 266 11 45 – (14) 631 54 09 – (22) 619 66 54 – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Chronić przed dziećmi.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -.........
Zawartość netto -.........
Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »