Skocz do zawartości

Zdjęcie

Innovate 240 SC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-10/2014 z dnia 31.01.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Cheminova A/S, Thyboronvej 78, DK-7673 Harboore, Królestwo Danii, tel. +45 969 096 90, fax: +45 969 096 91
Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa, tel. 22 571 40 50, fax: 22 571 40 51
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
INNOVATE 240 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zezwolenie MRiRW nr R-10 /2014 z dnia 31.01.2014 r.
Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) -240 g/l ( 23,5 %)


Uwaga
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.

Chronić przed dziećmi.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

OPIS DZIAŁANIA
Innovate 240 SC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Innovate 240 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski, psianka czarna, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, iglica pospolita, rdest ptasi
Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe i niektóre wrażliwe
w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).

ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Kukurydza
Zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2 -6 liści kukurydzy.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,25 l/ha
Środek stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) w dawce:
Innovate 240 SC 0,2-0,25 l/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Wyższą z zalecanych dawkę środka Innovate 240 SC stosować w przypadku intensywnego zachwaszczenia plantacji lub gdy chwasty są w zaawansowanej fazie rozwojowej.
W celu rozszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów można stosować Innovate 240 SC w mieszaninie ze środkiem Shado 300 SC w dawce:
Innovate 240 SC 0,2 l/ha+ Shado 300 SC 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
UWAGA W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.
Sporządzanie cieczy użytkowej
Podczas sporządzania cieczy użytkowej stosować rękawice ochronne.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Następstwo roślin
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako roślinę następczą. W normalnym zmianowaniu, jesienią po zaoraniu pola, można siać zboża ozime. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.
Przeciwwskazania
Środka nie stosować:
- w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych,
- w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 8 liści,
- na odmianę kukurydzy Koka,
- bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został

zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu
intensywnego wzrostu kukurydzy, - w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC, - na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby, - na rośliny mokre (rosa, deszcze), - po zastosowaniu na plantacji kukurydzy insektycydów doglebowych zawierających
substancje aktywne z grupy związków fosforoorganicznych.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin nie będących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nie użytkowanych rolniczo.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie dotyczy
Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Środek ochrony roślin przechowywać:
-w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
-w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30 °C.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Okres ważności -2 lata. Data produkcji ­Zawartość netto ­Nr partii ­


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Konkurs na najlepszego operatora opryskiwacza - Nowa Wieś Ujska zobacz »