Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Coma 20 WG


Posiadacz zezwolenia:
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: 0043 70 6918 2006, fax: 0043 70 6918 2004
Producent:
Nufarm UK Limited, Wyke Lane, Wyke, Bradford, BD12 9EJ, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: 0044 0 1274 691234, fax: 0044 0 1274 691176
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: (22) 620 32 52, fax: (22) 654 07 97
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
COMA 20 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) -200 g/kg (20%)
Zezwolenie MRiRW nr R-2/2013 z dnia 10.01.2013 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Coma 20 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez liście i
korzenie, a następnie szybko przemieszczany w roślinie. Należy do grupy inhibitorów ALS,
hamujących biosyntezę niezbędnych roślinom aminokwasów. Hamuje podział komórek w
stożkach wzrostu pędów i korzeni, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Coma 20 WG
charakteryzuje się selektywnością czynną, gdyż zboża rozkładają środek na związki
nieaktywne.
Efekt działania środka w postaci żółknięcia roślin wrażliwych widoczny jest po 14 dniach od
wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty.
Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Długotrwała susza może ograniczyć skuteczność środka.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała , mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, komosa biała, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy


III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima, pszenżyto ozime
Termin stosowania: Środek stosować wiosną tuż po ruszeniu wegetacji od fazy 5 rozkrzewień do fazy trzeciego kolanka.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 1
W celu zwalczenia chwastów średnio wrażliwych i średnio odpornych środek Coma 20 WG zaleca się stosować łącznie ze środkiem Aurora 40 WG w dawce: Coma 20 WG 20 g/ha + Aurora 40 WG 50 g/ha
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2. Pszenica jara, jęczmień jary
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 5 rozkrzewień do fazy trzeciego kolanka.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 – 30 g/ha
Wyższą dawkę środka stosować na chwasty starsze i w razie ich dużego nasilenia.
Maksymalna liczba zabiegów: 1
W celu zwalczenia chwastów średnio wrażliwych i średnio odpornych środek Coma 20 WG
zaleca się stosować łącznie ze środkiem Aurora 40 WG w dawce:
Coma 20 WG 20 g/ha + Aurora 40 WG 50 g/ha.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI

W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.


Silna rosa lub opady występujące wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.


Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie środka stosowanego łącznie ze środkiem Coma 20 WG.


W celu niedopuszczenia do powstania odporności należy przestrzegać zasad, które


zmniejszają możliwość jej powstania: -stosować środek zgodnie z jego etykietą stosowania, -nie stosować dawek niższych od zalecanych, -na polu stosować substancje czynne z różnych grup chemicznych o odmiennym
mechanizmie działania, -dokładnie czyścić ziarno zbóż po jego zbiorze aby nie dopuścić do przenoszenia nasion chwastów odpornych wraz z materiałem siewnym na nowe pola uprawne.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować: -w zbożach z wsiewką roślin motylkowych lub innych dwuliściennych; -na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby; -na tym samym polu więcej niż raz w sezonie.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do: -znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne, szczególnie dwuliścienne; -nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
-tylko Pszenica ozima -po upływie 3 miesięcy od wcześniejszej likwidacji plantacji, w tym samym sezonie wegetacyjnym, -zboża ozime, rzepak ozimy, trawy -po zbiorze rośliny uprawnej, w tym samym sezonie wegetacyjnym, -wszystkie rośliny uprawne -w kolejnym sezonie wegetacyjnym.
Uwaga !
Przestrzegać zaleceń dotyczących działania następczego herbicydów stosowanych łącznie
ze środkiem Coma 20 WG.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
-po upływie 3 miesięcy od wcześniejszej likwidacji plantacji, w tym samym sezonie wegetacyjnym – tylko Pszenica ozima, -po zbiorze rośliny uprawnej, w tym samym sezonie wegetacyjnym – zboża ozime, rzepak ozimy, trawy, -w kolejnym sezonie wegetacyjnym – wszystkie rośliny uprawne.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek odważyć (lub odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką).
Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego
częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle
mieszając.
W przypadku łącznego stosowania środka Coma 20 WG z innym herbicydem, najpierw
sporządzić w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową środka Coma 20 WG, a następnie
dodać inny herbicyd.
Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane, zgodnie z poniżej podanym sposobem:
-opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie
opróżnić,
-napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn
sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
-części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka
zawierającego podchloryn sodowy,
-ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)


Nie dotyczy
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

5.
OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN


Nie dotyczy
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

W celu ochrony roślin nie będących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej w odległości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, lub 1 m z
równoczesnym użyciem dysz redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 50%.

W przypadku zbóż ozimych:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku zbóż jarych:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oCi
nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach - jeden zabieg zobacz »