Skocz do zawartości

Zdjęcie

Agrichem Metamitron 70 WG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 44/2014d z dnia 18.02.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-10/2010 z dnia 17.02.2010 r.
Posiadacz zezwolenia:
AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Królestwo Niderlandów, tel:. 0031(0)162431931, fax: 0031(0)162431931, e-mail:info@agrichem.com, www.agrichem.com
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
United Phosphorus Polska Sp. z o.o., ul. Na Przełaj 8, 03 – 092 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel./fax: 0048 22 614 00 45.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

AGRICHEM METAMITRON 70 WG
Zawartość substancji czynnej: metamitron – 4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on (związek z grupy triazynonów) – 70%.
Zezwolenie MRiRW nr R-10/2010 z dnia 17.02.2010 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R-63/2010 z dnia 12.03.2010 r.
decyzją MRiRW nr R - 184/2010 z dnia 23.06.2010 r.
decyzją MRiRW nr R - 37/2012d z dnia 30.01.2012 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 44/2014d z dnia 18.02.2014 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody, na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Agrichem Metamitron 70 WG to środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania
zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków
rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym.
Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od
kiełkowania do fazy liścieni.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna
Chwasty odporne: chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA, TERMINY I DAWKI
1. BURAK CUKROWY
Opryskiwać do 3 dni po siewie buraków, na dobrze uprawioną (bez grud) wilgotną glebę.
Zalecana dawka: 3 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwagi!
Środka nie stosować: w terminie przedwschodowym
- w okresie kiełkowania buraków
- w okresie długotrwałej suszy Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

III NASTĘPSTWO ROŚLIN
Sisko 70 WG rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia
roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można
uprawiać buraki.
Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki.

IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z
włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Unikać zanieczyszczenia oczu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Kraków – (12) 411-99-99 Lublin – (81) 740-89-83 Łódź – (42) 657-99-00 Poznań – (61) 847-69-46 RzeszówSosnowiecTarnówWarszawaWrocław –(17) 866-40-25 –(32) 266-11-45 –(14) 631-54-09 –(22) 619-66-54 – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »