Skocz do zawartości

Zdjęcie

Ceridor MCPA 750 SL


Posiadacz zezwolenia: Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter Straße 25, A-4021 Linz,
Republika Austrii, tel.: +43 70 6918 2006, fax: +43 70 6918 2004.

Producent: Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter Straße 25, A-4021 Linz, Republika Austrii,
tel.: +43 70 6918 2006, fax: +43 70 6918 2004,
Nufarm UK Limited, Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD12 9EJ, Zjednoczone
Krolestwo Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej, tel.: 0 1274 691234, fax: 0 1274 691176.

Podmiot, wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa, tel.: (22) 854 03 20, fax: (22) 854 03 29
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
Ce ridor MCPA 750 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
MCPA w formie soli dimetyloaminowej – 750 g/l (63,5 %)

Zezwolenie MRiRW nr R-126/2012 z dnia 19.09.2012 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
Ceridor MCPA 750 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistne, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym i owsie. Środek Ceridor MCPA 750 SL jest przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek Ceridor MCPA 750 SL pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich
deformację, a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie.
Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Etykieta Ceridor MCPA 750 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW 1

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gorczyca polna, komosa biała, mak polny, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: jasnota różowa, szarłat szorstki,maruna bezwonna, rdest powojowaty
Chwasty odporne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik polny, przytulia czepna,
rumian polny.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima, jęczmień ozimy
Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania – 1 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania –1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2. Pszenica jara, jęczmień jary, owies
Zabieg wykonać od fazy 4 liści właściwych do końca fazy krzewienia
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania – 0,75 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania – 0,75 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga: W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów, środek stosować przemiennie z herbicydami z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy roboczej na sąsiadujące rośliny uprawne, szczególnie dwuliścienne. Opryskiwać w czasie bezwietrznej pogody. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych.
3. Przeciwwskazania
Środka nie stosować: - na rośliny chore, wylegnięte i uszkodzone; - w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC; - w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5oC; - w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne. - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach
4. Następstwo roślin
Środek nie ma wpływu na rośliny uprawiane następczo.
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji po wykonaniu orki przedsiewnej można
uprawiać rośliny uprawne z wyjątkiem buraków i pomidora.

Etykieta Ceridor MCPA 750 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW 2

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
3 tygodnie po zastosowaniu środka Ceridor MCPA 750 SL.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

5.
OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN


Nie dotyczy
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaz opakowanie lub etykietę

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Etykieta Ceridor MCPA 750 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW 3

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni
poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni
uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: - 20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub - 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania
rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 % lub - 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75 %.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30 oC.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji–
Zawartość netto –
Numer partii –

Etykieta Ceridor MCPA 750 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW 4Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »