Skocz do zawartości

Zdjęcie

Sultan Top 500 SC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 7 /2014zr z dnia 15.01.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, Tel.: 22 395 66 60, Fax: 22 395 66 67, e-mail: biuro@makhteshim-agan.pl
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, Tel.: 63 240 01 18, Fax: 63 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

SULTAN TOP 500 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zezwolenie MRiRW nr R-7 /2014zr z dnia 15.01.2014 r.
Zawartość substancji czynnych:
metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) -375 g/l (32,92 %)
chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) -125 g/l (10,97 %)


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Zawiera metazachlor. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Sultan Top 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym. Do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek Sultan Top 500 SC pobierany jest przez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, szarłat szorstki, wiechlina roczna, wyczyniec polny
Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny, rumian polny, tobołki polne.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. RZEPAK OZIMY
Środek stosować jesienią:
a) bezpośrednio po siewie nasion rzepaku, do końca fazy kiedy liścienie przedostają się na
powierzchnię gleby.
Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Zabieg wykonać na starannie uprawioną (bez grud) glebę.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
lub
B) po wschodach rzepaku, do końca fazy 4 liścia właściwego rzepaku ozimego.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
UWAGI:
Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
Silne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu
roślin, przerzedzenie łanu lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w przypadku
występowania w tym czasie niskich temperatur. Objawy te są szczególnie widoczne
wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak
charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek ochrony roślin Sultan Top 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające
substancję czynną metazachlor, także w połączeniu z innymi środkami ochrony roślin
zawierającymi tę substancję czynną, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie
częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej
na hektar.
Środek ochrony roślin Sultan Top 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające
substancję czynną chinomerak, także w połączeniu z innymi środkami ochrony roślin
zawierającymi tę substancję czynną, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie
częściej niż co rok, w dawkach nie przekraczających łącznie 0,25 kg substancji czynnej na
hektar.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne.
Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych
i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji rzepaku ozimego do poziomu nie stwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorze nasion rzepaku ozimego można uprawiać wszystkie rośliny uprawne. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji rzepaku traktowanej środkiem Sultan Top 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) jesienią tego samego sezonu wegetacyjnego po wykonaniu głębokiej orki można uprawiać tylko RZEPAK OZIMY, natomiast na wiosnę można uprawiać zboża jare (słomy zbóż nie przeznaczać na paszę) oraz wszystkie inne rośliny uprawne.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza
niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):


Nie dotyczy
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Nie dotyczy
4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):

5.
OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN


Nie dotyczy
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast zmyć dużą ilością wody i mydła.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym.

VII PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C
i nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Doglebowe zwalczanie chwastów w zbożach zobacz »