Skocz do zawartości

Zdjęcie

Butisan Max 500 SE


Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
BASF SE, Carl Bosch Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, Tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa tel.: (022) 570 99 99, fax.; (022) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
BUTISAN MAX 500 SE
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 200 g/l (17,5%),

dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) – 200 g/l (17,5%),

chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 100 g/l (8,8%).

Zezwolenie MRiRW Nr R-97/2012 z dnia 20.07.2012 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
Butisan Max 500 SE jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesinoemulsji, stosowanym
doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez część podliścieniową oraz korzenie kiełkujących chwastów i
niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty do fazy dwóch liści.
Najskuteczniej zwalcza chwasty w warunkach odpowiedniego uwilgotnienia gleby.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne, rumian polny, rumianek pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, rdest powojowy, wilczomlecz obrotny
Chwasty odporne: chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.

UWAGA
W przypadku stosowania środka po wschodach rzepaku – komosa biała, maruna bezwonna, mak polny i tobołki polne mogą wykazywać średnią wrażliwość, a rdest powojowy nie jest zwalczany.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. RZEPAK OZIMY
Termin stosowania: Środek stosować 1 raz w sezonie uprawy rzepaku w jednym z trzech terminów:
a) bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 l/ha
B) 4-7 dni po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 l/ha
c) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

Środek ochrony Butisan Max 500 SE oraz inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.


Niższą z zalecanych dawkę środka Butisan Max 500 SE stosować na glebach lżejszych, a wyższą na glebach cięższych o dużej zawartości próchnicy, silnie zachwaszczonych.


Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.


Możliwe jest wystąpienie przemijających objawów fitotoksyczności (zahamowanie wzrostu roślin, przerzedzenie łanu, deformacja liści rzepaku), zwłaszcza w przypadku silnych opadów deszczu występujących po zabiegu i niskich temperatur. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.


PRZECIWWSKAZANIA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku traktowanej środkiem Butisan Max 500 SE (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki
o głębokości 15-20 cm, wiosną można uprawiać następujące rośliny: pszenicę jarą, jęczmień
jary, groch, bobik oraz rzepak jary.
Gdyby zaszła konieczność zaorania plantacji rzepaku już jesienią, zboża ozime można
wysiewać w końcu września po wykonaniu orki o głębokości około 15-20 cm.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJACEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać kontaktu ze skórą.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.


6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu z
powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcja dołączona do środka
myjącego.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna,
niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym
ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°Ci
nie wyższej niż 30°C.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach - jeden zabieg zobacz »