Skocz do zawartości

Zdjęcie

Butisan Star 416 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-195/2014d z dnia 09.06.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-20/2006 z dnia 13.07.2006 r.
Posiadacz zezwolenia: BASF SE, Carl – Bosch -Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec , tel.: +49 621 60-0, telefax +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf­
ag.de
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 570 99 99, fax: (22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

BUTISAN STAR 416 SC
Zawartość substancji czynnych:
metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 333 g w 1 litrze środka (29,5%),
chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 83 g w 1 litrze środka
(7,3%).

Zezwolenie MRiRW Nr R-20/2006 z dnia 13. 07. 2006 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R -96/2008 z dnia 12.05.2008 r.,
decyzją MRiRW nr R-38/2010d z dnia 10.02.2010 r.,
decyzją MRiRW nr R -11/2013d z dnia 11.01.2013 r.
decyzją MRiRW nr R-26/2014d z dnia 05.02.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-195/2014d z dnia 09.06.2014 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
BUTISAN STAR 416 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym oraz w kapuście głowiastej (białej, czerwonej). Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty do fazy dwóch liści.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przytulia czepna, przetaczniki, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna
Chwasty średnio wrażliwe: gorczyca polna, rdest ptasi, tobołki polne.
Chwasty odporne: ostrożeń polny, owies głuchy, perz właściwy, powój polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy zbóż, wilczomlecz obrotny, fiołek polny
II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. RZEPAK OZIMY
Środek stosować: a) bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią .
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -3 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
B) w 4 -7 dni po siewie
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 -2,5 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
c) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści (przytulia czepna w fazie liścieni).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
2. RZEPAK JARY
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -3 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona rzepaku wysiać na jednakowa głębokość i dokładnie przykryć ziemią

UWAGI:
Niższą dawkę środka Butisan Star 416 SC stosować na glebach lżejszych, a wyższą na
glebach cięższych o dużej zawartości próchnicy, silnie zachwaszczonych.
Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
Silne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin,
przerzedzenie łanu lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w przypadku występowania w tym
czasie niskich temperatur. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawia
się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają
na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.

3. KAPUSTA GŁOWIASTA
(BIAŁA I CZERWONA)
Środek stosować 7 – 10 dni po posadzeniu rozsady.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5-3 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek ochrony roślin Butisan Star 416 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na ha.
PRZECIWWSKAZANIA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne.
Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku traktowanej środkiem Butisan Star 416 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki do głębokości 15 cm, wiosną można uprawiać następujące rośliny: pszenicę jarą, jęczmień jary, groch, bobik, buraki (cukrowe, pastewne, ćwikłowe), ziemniaki, RZEPAK JARY i rośliny kapustne. Owies można uprawiać po głębokim wymieszaniu gleby. Gdyby zaszła konieczność zaorania plantacji rzepaku już jesienią, RZEPAK OZIMY można wysiewać natychmiast po bronowaniu. Zboża ozime można wysiewać w końcu września po wykonaniu orki do głębokości około 20 cm.
III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)


OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)


OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)


Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy

OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast zmyć dużą ilością wody i mydła.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.


OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta
w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk (58) 682-04-04 Rzeszów (17) 866-40-25
Kraków (12) 411-99-99 Sosnowiec (32) 266-11-45
Lublin (81) 740-89-83 Tarnów (14) 631-54-09
Łódź (42) 657-99-00 Warszawa (22) 619-66-54
Poznań (61) 847-69-46 Wrocław (71) 343-30-08

VI PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej
niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zobacz »