Skocz do zawartości

Zdjęcie

Helm-Tribi 75 WG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-132/2014d z dnia 29.04.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-7/2011 z dnia 20.01.2011 r.
Posiadacz zezwolenia:
HELM AG, Nordkanalstraße 28, 20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 40­2375-0, fax: +49 40-2375-1845.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
HELM POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, tel: 22 654-35-00, fax: 22 654 29 50, e-mail: hps@helmpolska.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
HELM TRIBI 75 WG
Zawartość substancji czynnej:
tribenuron metylowy (związek z grupy sulfonylomocznikowych) -750 g/kg (75%)

Zezwolenie MRiRW Nr R-7/2011 z dnia 20.01.2011r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R – 160/2011d z dnia 30.05.2011 r.,
decyzją MRiRW nr R -228/2013d z dnia 12.09.2013 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-132/2014d z dnia 29.04.2014 r.


Niebezpieczny dla środowiska

Zawiera tribenuron metylowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie mikrogranulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Helm Tribi 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład środka w glebie ogranicza możliwość pobierania go przez korzenie. Pierwsze efekty działania środka widoczne są po 14 dniach od wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty.
Helm Tribi 75 WG charakteryzuje się selektywnością czynną, co oznacza, że zboża
rozkładają środek na związki nieaktywne. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla
zbóż w okresie od fazy dwóch liści do fazy strzelania w źdźbło.
Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża.
Opady deszczu występujące w trakcie lub wkrótce po zabiegu obniżają skuteczność
działania środka.
Środek ochrony roślin Helm Tribi 75 WG przeznaczony jest do stosowania przy użyciu
opryskiwaczy polowych.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polne, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa bała, mak polny, nawrot polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, ostrożeń polny, rdestówka powojowata
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima
Środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji, od fazy krzewienia do początku fazy
strzelania w źdźbło.
Środek stosować z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający):

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: HELM TRIBI 75 WG 25 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha HELM TRIBI 75 WG 25 g/ha + Silwett 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: HELM TRIBI 75 WG 20-25 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha HELM TRIBI 75 WG 20-25 g/ha + Silwett 0,1 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
2. Pszenica jara, jęczmień jary
Środek stosować od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło.
Środek stosować w fazie 2-4 liści chwastów :
Środek stosować z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający):

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: HELM TRIBI 75 WG 20 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha HELM TRIBI 75 WG 20 g/ha + Silwett 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: HELM TRIBI 75 WG 15-20 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha HELM TRIBI 75 WG 15-20 g/ha + Silwett 0,1 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
3. Pszenżyto ozime
Środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji, od fazy krzewienia do początku fazy
strzelania w źdźbło (BBCH 29-30).
Środek stosować z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający):

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: HELM TRIBI 75 WG 25 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha HELM TRIBI 75 WG 25 g/ha + Silwett 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: HELM TRIBI 75 WG 20-25 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha HELM TRIBI 75 WG 20-25 g/ha + Silwett 0,1 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
-
Silna rosa lub opady występujące wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka

-
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych lub w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.

-
W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.

-
Niektóre gatunki chwastów np. rdestówka powojowata mogą wykazać odporność na środek. Celem zapobiegania uodpornienia się chwastów należy: - stosować środek 1 raz w sezonie wegetacyjnym, - stosować środek na młode, intensywnie rosnące chwasty, - stosować środek przemiennie z herbicydami o innym mechanizmie działania.


PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,
- na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych w następnym sezonie wegetacyjnym. W przypadku konieczności likwidacji plantacji, po wykonaniu orki i upływie 30 dni od zabiegu można uprawiać zboża i kukurydzę.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
30 dni – zboża, kukurydza
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką (lub odważyć). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do połowy zbiornika następnie dodać Atpolan 80 EC/ Silwett. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą ciągle mieszając. Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania dawki powyżej 15 g/ha.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zboża.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30o C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »