Skocz do zawartości

Zdjęcie

Corzal 157 SE


Posiadacz zezwolenia: AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4096 CV, Królestwo
Niderlandów, tel. 0031(0)162431931, fax. 0031(0)162456797.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej: AgriChem Polska Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa,
tel. 031(0)162431931, fax. 0031(0)162456797, www.agrichem.com.,
e mail:info@agrichem.com.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
CORZAL 157 SE
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
fenmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) -157 g w 1 litrze środka (15,18%)


Zezwolenie MRiRW nr R -102/2012 z dnia 07.08.2012 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku
I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w koncentratu zawiesiono-emulsyjnego do sporządzania roztworu wodnego stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych, w buraku cukrowym i pastewnym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy liścieni do 2-4 liści.
Chwasty wrażliwe: maruna bezwonna, rdest powojowy, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, psianka czarna, rdest plamisty, szarłat szorstki
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Burak cukrowy, burak pastewny
(plantacje produkcyjne i nasienne).
Stosowanie powschodowe


Corzal 157 SE + Oblix 500 SC
Pierwszy zabieg na chwasty w fazie liścieni.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Corzal 157 SE 2,5 l/ha + Oblix 500
SC 1 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Corzal 157 SE 2,5 l/ha + Oblix
500 SC 1 l/ha.

Drugi zabieg wykonać po 5-10 dniach.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Corzal 157 SE 2,5 l/ha + Oblix 500
SC 1 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Corzal 157 SE 2,5 l/ha + Oblix
500 SC 1 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:2
Odstęp między zabiegami: 5-10 dni

Zalecana ilość wody 200-400 l/ha.

UWAGI:

Niekorzystny przebieg pogody (wysoka temperatura) może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu lub żółknięcie liści buraków.


PRZECIWWSKAZANIA


Nie należy wykonywać zabiegów na rośliny chore lub osłabione. Podczas stosowania
środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka z powodu uszkodzeń roślin przez choroby lub szkodniki, można uprawiać buraki (cukrowe pastewne, ćwikłowe) lub kukurydzę.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy,
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy
odwadniające z gospodarstw i dróg.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które
zwróciły się o taką informację.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do
innych celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza ­jeżeli to możliwe, pokaż etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc
medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z
najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C
i nie wyższej niż 25°C.

Okres ważności -….....2 lata
Data produkcji -..................
Zawartość netto -..................
Nr partii -..................


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Doglebowe zwalczanie chwastów w zbożach zobacz »