Skocz do zawartości

Zdjęcie

Cleravis 492,5 SC


Posiadacz zezwolenia: BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Niemcy, Tel: +49 621 60-0, Telefax +49 621 60-42525, E-mail: info.service@basf-ag.de
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 570 99 99, fax: (22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
CLERAVIS 492,5 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 375 g/l (32,5 %)
chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 100 g/l (8,7 %)
imazamoks (związek z grupy imidazolinonów) – 17,5 g/l (1,5 %)


Zezwolenie MRiRW nr R -62/2013 z dnia 21.05.2013 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska

Może powodować uczulenia w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Cleravis 492,5 SC to środek chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą stosowany nalistnie przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych oraz niektórych jednoliściennych w uprawie odmian rzepaku ozimego odpornych na imazamoks.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. W roślinie działa systemicznie.
a) Stosowanie środka powschodowo (jesienią) w fazie do dwóch liści rzepaku:
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: mak polny, bodziszek drobny, chaber bławatek, samosiewy
pszenicy Chwasty średnio odporne: fiołek polny Chwasty odporne: chwasty dwuliścienne wieloletnie i głęboko korzeniące się.
B) Stosowanie środka powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają od dwóch do czterech liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy czterech liści:
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, mak polny, samosiewy
pszenicy Chwasty średnio odporne: fiołek polny Chwasty odporne: chwasty dwuliścienne wieloletnie i głęboko korzeniące się.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Rzepak ozimy
(odmiany odporne na imazamoks)

Termin stosowania:
a) Powschodowo (jesienią) w fazie do dwóch liści rzepaku:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Cleravis 492,5 SC 1.5 l/ha + Dash HC 1.0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Cleravis 492,5 SC 1.5 l/ha + Dash HC 1.0 l/ha
B) Powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają od dwóch do czterech liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy czterech liści.
W przypadku występowania maruny bezwonnej, przytuli czepnej, chabra bławatka orraz fiołka polnego stosować wyższą z zalecanych dawek. Cleravis 492,5 SC 2.0 l/ha+ Dash HC
1.0 l/ha.


Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Cleravis 492,5 SC 2.0 l/ha + Dash HC 1.0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Cleravis 492,5 SC 1.5 – 2.0 l/ha + Dash HC 1.0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100 – 400 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi
Sucha jesień może obniżyć skuteczność herbicydu.
PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować:
-na rośliny osłabione lub uszkodzone przez suszę, choroby czy szkodniki,
-przed spodziewanymi opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po nich.Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.Środek ochrony roślin Cleravis 492,5 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej, nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej metazachlor na ha.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, WKTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z
cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)


Nie dotyczy
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

5.
OCHRONA STOSUJACEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN


Nie dotyczy
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast umyć wodą z mydłem.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować
się z lekarzem.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).

W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna,
niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym
ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343-30-08

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi. Przechowywać pod zamknięciem.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji
Zawartość netto
Nr partii
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »