Skocz do zawartości

Zdjęcie

Pielik 85 SP


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-347/2014d z dnia 16.09.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-91/2012 z dnia 09.07.2012 r.
Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Manufacturing Poland S.A. ul Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: (71) 794 22 35, fax.: +48 71 794 39 66, infolinia: 71 794 20 40, e-mail: biuro_amp@adama.com
Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 -121 Warszawa, tel. (22) 395 66 60, infolinia:
(22) 395 66 66, fax +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
1.
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: (63) 240 01 18, fax. (63) 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl

2.
"SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las, ul. Ja­godowa 4, Tel. +48 61 297 26 00, (61) 812 51 13, Fax. (61) 297 26 02, e-mail: sum-in@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl

3.
Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel: (22) 731 50 86 85 84, fax:


(22) 725 54 02, www.whlogistics.pl, NIP: 522-10-01-779
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
PIELIK 85 SP
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
2,4-D w formie jednowodnej soli sodowej (związek z grupy fenoksykwasów) 85% (850 g/kg)

Zezwolenie MRiRW nr R -91/2012 z dnia 09.07.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -347/2014d z dnia 16.09.2014 r.

Działa szkodliwie po połknięciu.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie proszku do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym, jęczmieniu ozimym, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, życie ozimym. Środek Pielik 85 SP przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście chwastów, powodując deformację i zahamowanie wzrostu
roślin dwuliściennych. Najskuteczniej niszczy chwasty w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, komosa biała, ostróżeczka polna, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: jasnota różowa, mak polny, wyka drobnokwiatowa, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy
Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA

Opryskiwać od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia zbóż. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 -1,5 kg/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
2. PSZENICA OZIMA, ŻYTO OZIME.

Opryskiwać jesienią lub wiosną od początku fazy krzewienia (4-5 liści) do jej końca.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2 kg/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:
Na tereny, na których zastosowano środek przez 21dni od opryskiwania nie należy wpuszczać zwierząt gospodarskich, a szczególnie bydła mlecznego.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-na rośliny mokre, chore, wylęgnięte i uszkodzone
-do odchwaszczania zbóż z wsiewką motylkowych

-w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC.
-w czasie nadmiernej suszy oraz w okresie deszczowym
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności przyorania plantacji, na której zastosowano środek Pielik 85 SP w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej, można uprawiać wszystkie rośliny.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-347/2014d z dnia 16.09.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-91/2012 z dnia 09.07.2012 r.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu roztworu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Uwaga
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
21 dni
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

5.
OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN


Nie dotyczy
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin lądowych niebędących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy ochronnej wynoszącej co najmniej 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna,
niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym
ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.

Okres ważności-2 lata
Data produkcji-........
Zawartość netto-........
Nr partii-........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów po żniwach zobacz »