Skocz do zawartości

Zdjęcie

Alladyn 71,4 WG


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-68/2014 z dnia 09.05.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa,
tel.: 22 570 99 99, fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com

ALLADYN 71,4 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
Tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) –714 g/kg
(71,4%)

Zezwolenie MRiRW Nr R-68/2014 z dnia 09.05.2014 r.
H 411 -Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 208 -Zawiera tritosulfuron. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 401 -W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P 280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

I OPIS DZIAŁANIA
Alladyn 71,4 WG to środek chwastobójczy w formie granul do sporządzenia zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym oraz pszenżycie ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście chwastów. W roślinie działa systemicznie.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: iglica pospolita, mak polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, stulicha psia, tasznik pospolity, fiołek polny, przetaczniki
Chwasty odporne: dymnica pospolita, bodziszek drobny, niezapominajka polna, rdest ptasi, chwasty jednoliścienne, chwasty dwuliścienne wieloletnie i głęboko korzeniące się.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,07 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,07 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek stosować od fazy drugiego kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 32-37).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Alladyn 71,4 WG stosowany w mieszaninie ze środkiem Starane 250 EC
i adiuwantem Dash HC w dawce:
Alladyn 71,4 WG 0,05 kg/ha + Starane 250 EC 0,3 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha
Alladyn 71,4 WG 0,05 kg/ha + Starane 250 EC 0,4 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha

podnosi skuteczność zwalczania następujących chwastów zaliczając je do:
chwastów wrażliwych -rumianu polnego, tasznika pospolitego, przytulii czepnej, rumianku
pospolitego, maku polnego, rdestu powojowego, stulichy psiej, dymnicy pospolitej,
niezapominajki polnej,
Chwastów średnio wrażliwych -fiołka polnego, przetaczników i rdestu ptasiego,
Chwastów średnio odpornych -bodziszka drobnego.

IV NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę. Na plantacji, na której zastosowano środek Alladyn 71,4 WG w mieszaninie z innym środkiem ochrony roślin, należy uwzględnić działanie następcze innego środka wchodzącego w skład tej mieszaniny.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Sporządzając ciecz użytkową mieszaniny środków najpierw przygotować ciecz użytkową środka Alladyn 71,4 WG, następnie wlać odmierzoną ilość środka Starane 250 EC (zgodnie z zaleceniami podanymi w jego etykiecie), a następnie dodać adiuwant Dash HC i dokładnie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg. Usunąć wyciek.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m d zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy
IX WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
-w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
-w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0 oC -30oC.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

X PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody;
skonsultować się z lekarzem -pokaż opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »