Skocz do zawartości

Zdjęcie

Roundup 360 Plus


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -71/2014 z dnia 14.05.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Monsanto Europe S.A./N.V., Haven 627, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpia, Królestwo Belgii, tel.: 0032 3 568 51 11, fax: 0032 3 568 50 90.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Monsanto Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, Trinity Park III, 02-672 Warszawa; tel.: 22 395 65 00, faks: 22 398 65 01, infolinia: 22 395 65 09, www.monsanto.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

ROUNDUP 360 PLUS
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat związek z grupy kwasów aminofosforowych w formie soli potasowej – 360 g/l
(28,77%).

Zezwolenie MRiRW nr R-71/2014 z dnia 14.05.2014 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
OPIS DZIAŁANIA
Roundup 360 Plus jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych i dwuliściennych na polach uprawnych kukurydzy, ziemniaka, marchwi, pietruszki, cebuli, pora (z siewu), buraka cukrowego, przed zbiorem pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, pszenicy jarej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego, na ściernisku, ugorach i odłogach, oraz terenach nieużytkowanych rolniczo. . Roundup 360 Plus stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Roundup 360 Plus jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Chwasty wrażliwe: komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne,fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, tobołki polne,fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty odporne: skrzyp polny.
ZASTOSOWANIE ŚRODKA
A. Wiosną po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczenia
wschodzących chwastów.

1. KUKURYDZA
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 -2,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami kukurydzy (BBCH 00-09).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga:
-
Niższa z zalecanych dawek dotyczy zwalczania siewek wschodzących chwastów.

-
Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.

-
Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.


2. ZIEMNIAK
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 -2,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Opryskiwać po zasadzeniu ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty
ale nie później niż 3 dni przed wschodami ziemniaków (BBCH 00-09).
Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
Środek stosować na glebach średnio zwięzłych.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. MARCHEW, PIETRUSZKA CEBULA, POR (Z SIEWU)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 -1,8 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-09).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga:
-
Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.

-
Nasiona marchwi, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.


B. Wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w tzw. uproszczonej technologii, tj. jesienią siew roślin ściółkujących (mulcz), wiosną siew bezpośredni specjalnym siewnikiem i następnie zabieg w celu zwalczania wschodzących chwastów.
4. BURAK CUKROWY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 -2,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami buraka cukrowego (BBCH 00-09).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga:
-
Niższa z zalecanych dawek dotyczy zwalczania siewek wschodzących chwastów.

-
Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.

-
Nasiona buraków cukrowych wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.


C. Przed zbiorem roślin uprawnych w celu zwalczania chwastów.
5. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO, PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY, RZEPAK OZIMY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,875 -4,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się
w fazie intensywnego rozwoju.
W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg w zbożach wykonać na
10-14 dni, a w rzepaku ozimym na 7 dni przed przewidywanym zbiorem.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:
W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub
późnym popołudniem.
Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu
opryskiwacza.
Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać
jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.

Środka nie stosować: - w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych, - w zbożach przeznaczonej na materiał siewny, - na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.
D. Przed zbiorem roślin uprawnych w celu przyspieszenia zbioru (desykacja).
6. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO, PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY, RZEPAK OZIMY.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,875 -4,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
W celu przyspieszenia zbioru roślin uprawnych (desykacji) środek stosować w zbożach w fazie dojrzałości woskowej, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, a przypadku rzepaku ozimego gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30%.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga:
W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub
późnym popołudniem.
Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu
opryskiwacza.
Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać
jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.

Środka nie stosować: - w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych - w zbożach przeznaczonej na materiał siewny - na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.
E. Ścierniska -po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych
w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,5 -6,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
F. Tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza

dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 3,75 -6,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres
wegetacji.
Dawkę środka oraz termin jego stosowania dostosować do występujących gatunków
chwastów.
W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową w dawce 0,2 l
środka na 10 litrów wody.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

G. Likwidacja ugorów i odłogów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 3,8 -6,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w jesiennym terminie zabiegu.
Termin zabiegów:
Wiosną – w okresie intensywnego wzrostu chwastów do fazy ich zakwitania.
Jesienią – w przypadku konieczności wykonania jesiennych prac uprawowych
i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano Roundup 360 Plus można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć po 2 dniach gdy zwalczane są
chwasty roczne i po 5 dniach gdy zwalczane są chwasty wieloletnie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ Przeciwskazania
Środka nie stosować: - przed wschodami chwastów, - na rośliny mokre, - przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu), - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.


Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę
na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej nie wcześniej niż 1 godzinę po zakończeniu zabiegu.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej stosując
te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosowanie do instrukcji dołączonej do
środka myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących preparaty:
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane ze środowiskiem naturalnym:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Środek ochrony roślin przechowywać: - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne -w razie wątpliwości
dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji ­Zawartość netto ­Nr partii ­

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »