Skocz do zawartości

Zdjęcie

Mission 200 SL


Posiadacz zezwolenia: Agrichem B.V. Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Królestwo Niderlandów, tel.: +31 162 431 931, fax: +31 162 456 797, e-mail: info@agrichem.com
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: United Phosphorus Polska Sp. z o.o., ul. Na Przełaj 8, 03-092 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel.: +48 22 614 00 45, fax: +48 22 614 00 45.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

M I S S I O N 200 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
dikwat - związek z grupy pirydyli – 200 g w 1 litrze środka (17,24%).


Zezwolenie MRiRW Nr – R - 73/2013 z dnia 03.06.2013 r.


Toksyczny Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa toksycznie przez drogi oddechowe.
Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie
długotrwałego narażenia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Zawiera dikwat. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

I OPIS DZIAŁANIA
MISSION 200 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczonym do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka nasiennego, jadalnego i przemysłowego), desykacji rzepaku ozimego i rzepaku jarego oraz zwalczania chwastów na plantacji rzepaku ozimego i rzepaku jarego. Środek Mission 200 SL stosuje się używając opryskiwaczy polowych i ręcznych.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Mission 200 SL jest środkiem dolistnym o działania kontaktowym, w roślinie
przemieszcza się w ograniczonym stopniu. Niszczy tylko nadziemne zielone części
roślin, przez które jest szybko absorbowany.
Opady deszczu wkrótce po opryskiwaniu nie obniżają skuteczności działania środka.
Wyższe temperatury i silniejsze nasłonecznienie przyspieszają jego działanie.

Chwasty wrażliwe: fiołki, gwiazdnica pospolita, przetacznik perski, rzeżucha włochata, starzec zwyczajny, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, łobody, przytulia czepna
Chwasty odporne: rdest ptasi, wiechlina roczna.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Ziemniak
- desykacja (niszczenie) naci ziemniaczanej. Mission 200 SL stosuje się jako desykant naci ziemniaczanej w celu:

Polepszenia zdrowotności i jakości bulw poprzez: a) zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw, B) zapobieganie i ograniczanie porażenia bulw zarazą ziemniaka, c) zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru.


Przygotowanie plantacji ziemniaka do zbioru bulw: a) przyspieszenie dojrzewania bulw ziemniaka, B) zwiększenie udziału frakcji sadzeniakowej w plonie bulw.


Ułatwienie pracy maszyn (kopaczki, kombajny) podczas zbioru bulw ziemniaka.


Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 – 3,0 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na zwarte łany roślin, rośliny
wyrośnięte.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Lub


Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 4 – 6 dni.
Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha.
Termin stosowania środka ustala się w zależności od:

- przebiegu warunków agrometeorologicznych w danym rejonie kraju, - wczesności odmiany - przeznaczenia ziemniaków - wielkości bulw - stopnia dojrzałości skórki na bulwach ziemniaka - zagrożenia porażenia chorobami wirusowymi roślin ziemniaka na plantacjach nasiennych.
Ze względu na dojrzałość skórki zabieg wykonuje się na: - odmianach wczesnych: od III dekady lipca do I dekady sierpnia, - odmianach średniowczesnych: od I do II dekady sierpnia, - odmianach późnych: do końca sierpnia (ze znacznie słabszym efektem w ograniczaniu porażenia bulw ziemniaka).
Niszczenie naci ziemniaczanej daje najlepsze efekty, gdy zabieg wykonuje się do około 2 tygodni po głównym locie mszyc (wektorów chorób wirusowych), z tego
powodu należy uzyskać szczegółowe informacje o przebiegu lotów w danym roku i
rejonie (IHAR Oddział Bonin, lokalne oddziały Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin).
W programie ochrony plantacji przed zarazą ziemniaka niszczenie naci
ziemniaczanej traktuje się jako ostatni zabieg ochronny, niszczący zarodniki grzyba,
przemieszczające się z części nadziemnej roślin ziemniaka do bulw.
Termin zbioru: w 10-14 dni po zastosowaniu środka Mission 200 SL.
Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie przez okres dłuższy, niż 3 tygodnie może
spowodować odrastanie części nadziemnych roślin oraz zwiększa zagrożenie
porażeniem bulw rizoktoniozą.


Uwagi:
-
W okresie długotrwałej suszy nie wykonywać niszczenia naci. Zabieg wykonać, gdy rośliny ziemniaka znajdują się w pełni turgoru (najlepiej po deszczu, na obeschnięte rośliny, we wczesnych godzinach rannych).
-
Nie wykonywać niszczenia naci ziemniaczanej, gdy gleba jest popękana i bulwy ziemniaka są widoczne na powierzchni.

-
Na plantacjach nasiennych ziemniaka zaleca się stosowanie dawek dzielonych, ze względu na możliwość równomiernego zniszczenia naci.


-
Stosując środek do niszczenia naci ziemniaczanej, do cieczy użytkowej nie dodawać zwilżacza.

-.
W przypadku użycia opryskiwacza ręcznego należy stosować ciecz użytkową


o stężeniu nie wyższym niż 1% (1 l środka Mission 200 SL w 100 l wody).
2. Rzepak ozimy, rzepak jary
-desykacja plantacji nasiennych i przeznaczonych na przerób przemysłowy oraz zwalczanie chwastów.
Desykacja (podsuszanie) roślin uprawianych na nasiona wyrównuje dojrzewanie roślin eliminując wpływ nierównomiernego rozsiania nawozów mineralnych i zróżnicowania glebowego oraz likwiduje wtórne zachwaszczenie, powodując zasychanie chwastów. W roślinach krzyżowych np.: w rzepaku zmniejsza skłonność łuszczyn do pękania, obniża wilgotność nasion i decyduje o terminie zbioru.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 – 3,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha.
UWAGA:
W przypadku użycia opryskiwacza ręcznego należy stosować ciecz użytkową o
stężeniu nie wyższym niż 1% (1 l środka Mission 200 SL w 100 l wody).
Termin stosowania środka w celu desykacji rzepaku ozimego i rzepaku jarego oraz
zwalczania chwastów:

- w przypadku zbioru kombajnowego nasion rzepaku środek stosować około 7­10 dni przed zamierzonym zbiorem nasion gdy na plantacji rzepaku na pędach głównych roślin 70% łuszczyn jest żółtawo-seledynowe, a nasiona w górnej części pędu są ciemnobrązowe, a w części środkowej i dolnej pędu czarne. Nasiona rzepaku zbierać po upływie 4-10 dni po wykonaniu zabiegu. - w przypadku dwufazowego zbioru nasion rzepaku środek stosować 3-4 dni po terminie koszenia.

Przeciwskazania


Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.Roślin oraz ich części potraktowanych środkiem Mission 200 SL, a także resztek poomłotowych nie wolno przeznaczać do spożycia ani na paszę wcześniej, niż po upływie 3 tygodni od zbioru.


W dziennej diecie żywieniowej krów, owiec, kur udział paszy desykowanej środkiem Mission 200 SL nie powinien przekraczać 25 %.


Następstwo roślin


Środek Mission 200 SL nie stanowi zagrożenia dla roślin następczych. Po zbiorze roślin, w których stosowano herbicyd można uprawiać wszystkie rośliny.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo
wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło
hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy
należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Opryskiwać pod obniżonym ciśnieniem wody, w przedziale 2,1 do 2,7 bara, aby
uzyskać maksymalną liczbę grubych kropli. Do zabiegu preferowane są końcówki
rozpylaczy płaskostrumieniowe, np.: XR lub DG 8005, 11005, 8006, 11006.
Belki opryskiwacza należy podnieść na wysokość ok. 50 cm nad roślinami.
W przypadku końcówek o kącie 80 stopni belki opryskiwacza ustawić 60-80 cm nad
roślinami, natomiast w przypadku końcówek o kącie 110 stopni 40-50 cm nad
opryskiwanymi roślinami.
Stosowanie końcówek typu DG ogranicza znoszenie cieczy użytkowej i umożliwia
wykonanie zabiegu, gdy prędkość wiatru wynosi powyżej 2 m/sek.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR,NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:
nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA, DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Ziemniak – 10 dni rzepak – 7 dni.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy.
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
nie dotyczy.
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady
lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego
na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio

opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony organizmów wodnych wymagane jest zastosowanie 5 metrowej

strefy ochronnej od cieków i zbiorników wodnych.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem zwalczania wymagane jest
zastosowanie 5 metrowej strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
INFORMACJE O PIERWSZEJ POMOCY
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. Wykonywać płukanie żołądka uważając, by nie doszło do wdychania treści żołądka do dróg oddechowych. Podać 1 litr zawiesiny 15% ziemi Fullera albo 7% bentonitu ze środkiem przeczyszczającym, na przykład 20% roztworu mannitolu lub 200 ml MgSO4 . Powtarzać co 4-6 godzin, dopóki stolce zawierać będą adsorbent. Można dodatkowo podawać tlen, jeśli zachodzi taka konieczność. W hemoperfuzji lub hemodializie nie używać środków przeciwzakrzepowych, np.: heparyny. Zwracać uwagę na utrzymanie prawidłowej równowagi wodno–elektrolitowej.
Uwaga:
Objawy zatrucia dikwatem pojawiają się po 2-3 dniach, podczas gdy największe szanse skutecznej pomocy istnieją w pierwszych godzinach po zatruciu. W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze
wentylowanym miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nie przekraczającej
zakresu od 0°C do 30°C.

Okres ważności – 3 lata.
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach - jeden zabieg zobacz »