Skocz do zawartości

Zdjęcie

Springbok 400 EC


Zał. do zezw. MRiRW nr R-34 /2012h.r. z dnia 13.04.2012 r.
Posiadacz zezwolenia na handel równoległy:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa tel.: (22) 570 99 99, fax.; (22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

SPRINGBOK 400 EC
Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych: Metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 200 g/l 2’,6’-dimetylo-N-(pirazol-1-ilometylo)-chloroacetanilid Dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) – 200 g/l (S)-2-chloro-N-(2,4-dimetylo-3-tienylo)-N-(2-metoksy-1-metyloetylo)acetamid
Substancje niebezpieczne nie będące substancjami aktywnymi: alkohol benzylowy, solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory ciężkie aromatyczne; frakcja naftowa-niespecyfikowana.
Zezwolenie MRiRW nr R-34/2012 h.r. z dnia 13.04.2012 r. .

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


UWAGA!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.I. OPIS DZIAŁANIA
Springbok 400 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami.
Działa również na chwasty do fazy dwóch liści.
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetaczniki, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, mak polny
Chwasty odporne: gorczyca polna, ostrożeń polny, owies głuchy, perz właściwy, powój polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy zbóż, wilczomlecz obrotny, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.
II. ZASTOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
1. RZEPAK OZIMY
Środek stosować:
a) bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.

B) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści. Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
UWAGI
a.
Niższą z zalecanych dawkę środka Springbok 400 EC stosować na glebach lżejszych, a
wyższą na glebach cięższych o dużej zawartości próchnicy, silnie zachwaszczonych.


b.
Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.

c.
Silne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu
roślin, przerzedzenie łanu lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w przypadku
występowania w tym czasie niskich temperatur. Objawy te są szczególnie widoczne
wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak
charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.Środek ochrony roślin Springbok 400 EC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na ha.
PRZECIWSKAZANIA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku traktowanej środkiem Springbok 400 EC
(w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki o
głębokości 15-20 cm, wiosną można uprawiać następujące rośliny: pszenicę jarą, jęczmień jary,
groch, bobik oraz rzepak jary.
Gdyby zaszła konieczność zaorania plantacji rzepaku już jesienią, zboża ozime można wysiewać
w końcu września po wykonaniu orki o głębokości około 15-20 cm.

III. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w
zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą
użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
NIE DOTYCZY
2.OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
NIE DOTYCZY
3.OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
NIE DOTYCZY
4. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Natychmiast zdjąć cała zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast zmyć dużą ilością wody i mydła.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę

twarzy.
5. OCHRONA ŚRODOWISKA
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowisku.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.


V. PIERWSZA POMOC
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokazać opakowanie lub etykietę. Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 349-28-31 Rzeszów – (17) 866-44-09 Kraków – (12) 683-11-34 Sosnowiec – (32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 629-95-88 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343-30-08
VI. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach - jeden zabieg zobacz »