Skocz do zawartości

Zdjęcie

Salsa 75 WG


Producent: DuPont International Operations Sarl., P.O. Box 50, 2 Chemin du Pavillon, CH-1218 Le Grand Saconnex, Geneva, Konfederacja Szwajcarska, Tel. +41 (0)22 7175111; Fax +41 (0)22 7176088
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
SALSA 7 5 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
etametsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) -75% (750 g/kg).
Grupa HRAC B.

Zezwolenie MRiRW nr R-77/2013 z dnia 04.06.2013 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
Salsa 75 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny, przystosowanym do odmierzania objętościowego, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Salsa 75 WG jest herbicydem zawierającym substancję czynną o działaniu systemicznym, pobieraną przez liście i przez korzenie. W roślinie szybko przemieszcza się wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Etametsulfuron metylu powoduje u wrażliwych chwastów zahamowanie wzrostu roślin oraz podziałów komórkowych. Efekt chwastobójczy, widoczny w postaci przebarwień chwastów, uzyskuje się w ciągu od 1 do 3 tygodni od zastosowania środka, w zależności od warunków uprawowych i wrażliwości chwastów. Środek najskuteczniej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Susza lub ulewny deszcz zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania Środek można stosować na wszystkich glebach, na których uprawia się RZEPAK OZIMY.
Etykieta Salsa 75 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, przytulia czepna
Chwasty odporne: fiołek polny, chwasty wieloletnie
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. RZEPAK OZIMY
Środek stosować:
Jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie od liścieni do fazy 8 liści (BBCH 10-18).
Najlepsze efekty uzyskuje się stosując środek na chwasty znajdujące się we wczesnych
fazach rozwojowych (od liścieni do 2 liści właściwych).

Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 25 g/ha + Trend 90 EC -0,1% Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 20 – 25 g/ha + Trend 90 EC -0,1%
Uwaga: Niższą z zalecanych dawek stosować przy niewielkim zachwaszczeniu plantacji.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym –1 Odstęp pomiędzy zabiegami – nie dotyczy
Zalecana ilość wody: 100 -300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek zawiera w swoim składzie substancję czynną z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności niektórych gatunków chwastów należy unikać corocznego stosowania herbicydów z grupy pochodnych sulfonylomocznika na tym samym polu. Susza, ulewny deszcz lub uszkodzenia spowodowane chorobami lub szkodnikami po zastosowaniu środka mogą spowodować objawy fitotoksyczności.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-na tym samym polu częściej niż raz na trzy lata,
-na glebach przesuszonych lub podmokłych
-na rośliny pod wpływem stresu fizjologicznego,
-na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, można uprawiać (bez konieczności uprzedniej orki) pszenicę ozimą. Jęczmień ozimy może być uprawiany po okresie 45 dni od zastosowania środka Salsa 75 WG i po wykonaniu orki na głębokość przynajmniej 22 cm. Wiosną, po wykonaniu orki na głębokość przynajmniej 10 cm, mogą być uprawiane pszenica jara, jęczmień jary i kukurydza. Słonecznik może być uprawiany po wykonaniu orki na głębokość co najmniej 22 cm. W przypadku typowego zmianowania (bez konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji) w następnym roku po zbiorze rzepaku można uprawiać (bez konieczności wykonania orki) pszenicę ozimą, a po wykonaniu orki na głębokość co najmniej 10 cm: jęczmień ozimy, kukurydzę, słonecznik lub groch. W drugim roku zmianowania nie ma restrykcji odnośnie roślin następczych. Reakcja na łączne stosowanie z innymi środkami ochrony roślin nie została dokładnie przebadana. W przypadku stosowania mieszanin zbiornikowych z innymi środkami należy
Etykieta Salsa 75 WG, załącznik do zezwolenia MRiRWOKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji można uprawiać:
pszenicę ozimą – bez restrykcji, tj. bez konieczności uprzedniej orki;
jęczmień ozimy – po 45 dniach, po wykonaniu orki na głębokość przynajmniej 22 cm;
pszenicę jarą, jęczmień jary i kukurydzę – wiosną, po wykonaniu orki na głębokość
przynajmniej 10 cm;
słonecznik – wiosną, po wykonaniu orki na głębokość co najmniej 22 cm.

W przypadku typowego zmianowania (bez konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji)
w następnym roku po zbiorze rzepaku można uprawiać:
pszenicę ozimą -bez konieczności wykonania orki;
jęczmień ozimy, kukurydzę, słonecznik lub groch -po wykonaniu orki na głębokość co
najmniej 10 cm.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed przystąpieniem do odmierzania (odważania) środka zawartość pojemnika dokładnie
wstrząsnąć (wymieszać). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem). Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając. Następnie
wyłączyć mieszadła, dodać odmierzoną ilość adiuwanta Trend 90 EC. Po zamknięciu
zbiornika (ew. wyłączeniu inżektora) uruchomić mieszadła hydrauliczne. Ciecz użytkową
środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed
przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po
pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane, zgodnie z poniżej podanym sposobem:
-Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie
opróżnić,
-napełnić zbiornik wodą dodając jeden ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy
i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
-części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka
zawierającego jeden ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy,
-ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.

Uwaga:
Nie zneutralizowane odpowiednio resztki środka pozostawione w opryskiwaczu mogą być
powodem silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)


Nie dotyczy
Etykieta Salsa 75 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 metra od terenów nieużytkowanych rolniczo.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Etykieta Salsa 75 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – ( 22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........

Etykieta Salsa 75 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

4 odpowiedzi na ten temat

#2 Share Lewy410

Lewy410

  Użytkownik

 • Members
 • PipPip
 • 88 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Łódzkie
 • Zainteresowania:rolnictwo muzyka

Napisany 22 listopad 2015 - 16:50

Salsa 75 WG

witam zakupiłem oprysk salsa 75 wg miałem opryskac rzepak jesienią ale nie zdązyłem poniewaz navigator i metazanex nie podziałał na bodziszka i tasznik mam pytanie czy mogę zastosować go na wiosne na ulotce pisze jesienią.Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Salsa 75 WG Dzisiaj, 01:52
 •  

#3 Share maksimini

maksimini

  Nowicjusz

 • Members
 • Pip
 • 41 postów

Napisany 23 listopad 2015 - 15:42

Salsa 75 WG

z tego co patrzyłem to w Polsce wszystkie preparaty zawierające etametsulfuron metylu można stosować tylko na jesień.

w innych krajach Europy niektóre moża wykorzystać na wiosnę do 8 liścia, zobacz tu: http://zwalczamychwa...ulfuron-metylu/

tylko, że to jest informacja dla innego Państwa więc warunki glebowo-klimatyczne też inne, więc na to co się stanie nikt ci żadnej gwarancji nie da.Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Salsa 75 WG Dzisiaj, 01:52
 •  

#4 Share majster42180

majster42180

  Nowicjusz

 • Members
 • Pip
 • 13 postów

Napisany 27 październik 2016 - 16:50

Salsa 75 WG

sulfonomoczniki w rzepaku ostrożnie! trzymałbym się etykiety.

ewentualnie na niewielkim kawałku zrob test w imię nauki :)Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Salsa 75 WG Dzisiaj, 01:52
 •  

Wiadomość z agroFakt.pl agrofakt

 • agroFakt.pl
 • agroFakt.pl
Salsa 75 WG Dzisiaj, 01:52
 •  

#5 Share major_89

major_89

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 637 postów
 • Płeć:Mężczyzna

Napisany 07 listopad 2016 - 14:54

Salsa 75 WG

witam zakupiłem oprysk salsa 75 wg miałem opryskac rzepak jesienią ale nie zdązyłem poniewaz navigator i metazanex nie podziałał na bodziszka i tasznik mam pytanie czy mogę zastosować go na wiosne na ulotce pisze jesienią.

 

Wiosną nic z tym nie działaj. Roślinom rzepaku nic się nie stanie ale o żadnej efektywności też nie może być mowy. Salsa to dobry komponent do stosowania w rzepaku w fazie siewki ewentualnie pierwszych liści właściwych. W późniejszym okresie gdy chwasty są już przerośnięte nawet wysokie dawki porostu nie działają. Proponuje wiosną Fox w dawce 0,6 l + jakiś chropyralid 0,25 l /ha. Zabieg wykonany odpowiednio wcześnie poradzi sobie nawet z uporczywym zachwaszczeniem nie wpływając mocno negatywnie  rośliny rzepaku. Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zobacz »