Skocz do zawartości

Zdjęcie

Agrofarm Glyfosat 360 SL


Posiadacz zezwolenia: Agrofarm Sp. z o.o., ul. Inflancka 5 lok. nr 42; 00 -189 Warszawa, tel./fax,:+48 (022)810-11-37, e-mail: biuro@agrofarm.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
AGROFARM GLYFOSAT 360SL
Środek ochrony roślin przeznaczony do stosowania przez użytkowników
profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat N-(fosfonometylo)glicyna (związek z grupy aminofosfonianów) w postaci soli
izopropyloaminowej -360 g/l (30,9 %)

Zezwolenie MRiRW nr R-71/2011 z dnia 17.11.2011
zmienione decyzją MRiRW nr R-73/2011d z dnia 02.03.2012 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-323/2014d z dnia 04.09.2014 r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych w zespole upraw pożniwnych oraz na terenach nieużytkowanych rolniczo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych oraz ręcznych (place magazynowe).
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy), a następnie przemieszczany do części podziemnych (korzenie, rozłogi, itp.), powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu.
Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyśpieszają działanie środka.
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, ostrożeń polny, perz właściwy, rumian polny, samosiewy zbóż

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pola uprawne
(po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów).
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4-5 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha używając rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.
UWAGI
1) Wyższe dawki środka stosować w okresie chłodnej pogody, szczególnie w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.

2) Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach występuje wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).

Tereny nieużytkowane rolniczo
(nieużytki, place magazynowe /na chwasty wyrastające pomiędzy płytami betonowymi/).
Nieużytki (zwalczanie perzu właściwego i chwastów dwuliściennych na nieużytkach)
W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 15-25 cm i wytworzyć co najmniej
4-6 w pełni wykształcone liście.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Place magazynowe ( chwasty wyrastające pomiędzy płytami betonowymi)
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji.
Stosować opryskiwacz plecakowy.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: stosować ciecz użytkową o
stężeniu 2% (0,2 l środka w 10 litrach wody).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: stosować ciecz użytkową o
stężeniu 2% (0,2 l środka w 10 litrach wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-przed wschodami chwastów,
-na rośliny mokre,
-przed spodziewanym deszczem (mniej niż 6 godzin),
-podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny

uprawne
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie zastosowano Agrofarm Glyfosat 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach od zastosowania środka.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
5-7 dni
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika. Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć. Opryskiwać w dni bezwietrzne, na co najmniej 4 godzin przed spodziewanym deszczem. W czasie opryskiwania unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola oraz nakładania się jej na stykach pasów i uwrociach. Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)


Nie dotyczy
Nie dotyczy
3.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)


Nie dotyczy Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJACEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i
nie wyższej niż 30°C.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Chronić przed dziećmi.

Okres ważności: 2 lata
Data Produkcji:……………………..
Zawartość netto:…................
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Doglebowe zwalczanie chwastów w zbożach zobacz »