Skocz do zawartości

Zdjęcie

Ring 200 SL


Załącznik do pozwolenia MRiRW nr R-68/2014h.r. z dnia 26.08.2014 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Rudnik Sp. z o.o., ul. Pomorska 58, 70-812 Szczecin,
Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie:
ZPH Agromix, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
RING 200 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
dikwat w formie dibromku dikwatu (związek z grupy pirydyli) – 200 g/l (16,71%)

Pozwolenie MRiRW nr R-68/2014h.r. z dnia 26.08.2014 r.

Bardzo toksyczny Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.
Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie
długotrwałego narażenia.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
Zawiera dikwat. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
Ring 200 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczonym do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka nasiennego, jadalnego i przemysłowego), desykacji rzepaku ozimego oraz zwalczania zachwaszczenia wtórnego na plantacjach ziemniaka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek działa kontaktowo i przemieszcza się w ograniczonym stopniu w roślinie. Niszczy nadziemne zielone części roślin, przez które jest szybko absorbowany. Opady deszczu wkrótce po opryskiwaniu nie obniżają skuteczności działania środka. Wyższe temperatury i silniejsze nasłonecznienie przyspieszają jego działanie. Środek traci aktywność po zetknięciu się z glebą w ciągu 1-3 dni, najszybciej następuje to na glebie gliniastej.
Chwasty wrażliwe: komosa biała, rdestówka powojowata
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Desykacja
- niszczenie naci ziemniaczanej.
Ring 200 SL stosuje się w celu:
-
Polepszenia zdrowotności i jakości bulw poprzez: a) zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw, B) zapobieganie i ograniczanie porażenia bulw zarazą ziemniaka, c) zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru.

-
Przygotowanie plantacji ziemniaka do zbioru bulw: a) przyspieszenie dojrzewania bulw ziemniaka, B) zwiększenie udziału frakcji sadzeniakowej w plonie bulw.


Ułatwienie pracy maszyn (kopaczki, kombajny) podczas zbioru bulw ziemniaka.
Środek stosować w dawkach dzielonych:
I zabieg

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

II zabieg
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Lub
I zabieg
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

II zabieg
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Pierwszy zabieg wykonać 14 dni przed planowanym zbiorem bulw ziemniaka.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 4 – 6 dni.

Wyższą dawkę środka stosować na zwarte łany roślin, rośliny wyrośnięte, w warunkach silnego zachwaszczenia i w późniejszych fazach rozwojowych chwastów.
Termin niszczenia naci:
Termin stosowania środka ustala się w zależności od: - przebiegu warunków agrometeorologicznych w danym rejonie kraju, - wczesności odmiany - przeznaczenia ziemniaków - wielkości bulw - stopnia dojrzałości skórki na bulwach ziemniaka - zagrożenia porażenia chorobami wirusowymi roślin ziemniaka na plantacjach nasiennych. -
Ze względu na dojrzałość skórki zabieg wykonuje się na:
odmianach wczesnych: od III dekady lipca do I dekady sierpnia,
odmianach średniowczesnych: od I do II dekady sierpnia,
odmianach późnych: do końca sierpnia (ze znacznie słabszym efektem w ograniczaniu porażenia
bulw ziemniaka).

a) Uwzględniając zagrożenie chorobami wirusowymi na plantacjach nasiennych: Niszczenie naci ziemniaczanej daje najlepsze efekty, gdy zabieg wykonuje się do około 2 tygodni po głównym locie mszyc (wektorów chorób wirusowych), z tego powodu należy uzyskać szczegółowe informacje o przebiegu lotów w danym roku i rejonie w oparciu o monitorowanie lub sygnalizację.
B) Uwzględniając zwalczanie zarazy ziemniaka: Niszczenie naci ziemniaczanej traktuje się jako ostatni zabieg ochronny, niszczący zarodniki grzyba, przemieszczające się z części nadziemnej roślin ziemniaka do bulw.
Termin zbioru bulw ziemniaka rozpocząć 7 dni po zastosowaniu środka Ring 200 SL. Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie przez okres dłuższy niż 3 tygodnie może spowodować odrastanie części nadziemnych roślin oraz zwiększa zagrożenie porażeniem bulw rizoktoniozą.
Uwagi:
-
W okresie długotrwałej suszy nie wykonywać niszczenia naci. Zabieg wykonać, gdy rośliny ziemniaka znajdują się w pełni turgoru (najlepiej po deszczu, na obeschnięte rośliny, we wczesnych godzinach rannych).

-
Nie wykonywać niszczenia naci ziemniaczanej, gdy gleba jest popękana i bulwy ziemniaka są widoczne na powierzchni.

-
Na plantacjach nasiennych ziemniaka zaleca się stosowanie dawek dzielonych ze względu na możliwość równomiernego zniszczenia naci.

-
Stosując środek do niszczenia naci ziemniaczanej do cieczy użytkowej nie dodawać zwilżacza.


Zalecana ilość wody: 200 -300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.
Desykacja (podsuszanie) roślin uprawianych na nasiona – rzepak ozimy (plantacje nasienne).
Desykacja rzepaku ozimego wyrównuje dojrzewanie roślin eliminując wpływ nierównomiernego rozsiania nawozów mineralnych i zróżnicowania glebowego, zmniejsza skłonność łuszczyn do pękania, obniża wilgotność nasion i decyduje o terminie zbioru.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 3,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Środek stosuje się na plantacjach nasiennych i przeznaczonych na przerób przemysłowy.
Termin stosowania środka w celu desykacji rzepaku ozimego:
- w przypadku kombajnowego zbioru nasion rzepaku środek stosować, gdy na plantacji rzepaku na pędach głównych roślin 70% łuszczyn jest żółtawo-seledynowe, a nasiona w górnej części pędu są ciemnobrązowe, a w części środkowej i dolnej pędu czarne, - w przypadku dwufazowego zbioru nasion rzepaku środek stosować 3-4 dni po terminie koszenia.
Nasiona rzepaku zbierać po upływie 4-10 dni od wykonaniu zabiegu.
Zalecana ilość wody: 200 -300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.

Przeciwskazania

-
Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

-
Roślin oraz ich części potraktowanych środkiem Ring 200 SL, a także resztek poomłotowych nie wolno przeznaczać do spożycia ani na paszę wcześniej, niż po upływie 3 tygodni od zbioru.

-
W dziennej diecie żywieniowej krów, owiec, kur udział paszy desykowanej środkiem Ring 200 SL nie powinien przekraczać 25 %.-
Następstwo roślin


W przypadku konieczności zaorania plantacji odchwaszczonych środkiem Ring 200 SL, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po ponownym przygotowaniu pola można uprawiać wszystkie rośliny.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opryskiwać pod obniżonym ciśnieniem wody, w przedziale 2,1 do 2,7 bara, aby uzyskać
maksymalną liczbę grubych kropli. Do zabiegu preferowane są rozpylacze płaskostrumieniowe,
np.: XR lub DG 11005, 11006.
Belki opryskiwacza podnieść na wysokość ok. 50 cm nad roślinami:

– w przypadku rozpylaczy o kącie 110 – niżej, tj. 40-50 cm.
Stosowanie rozpylaczy typu DG ogranicza znoszenie cieczy użytkowej i umożliwia wykonanie
zabiegu, gdy prędkość wiatru wynosi powyżej 2 m/sek.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):


Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
ziemniak – 10 dni
4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):

5.
OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN


Nie dotyczy.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczone oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 25 m od zbiorników i cieków wodnych, z czego co najmniej 10 m strefy zadarnionej, w uprawie rzepaku w fazie BBCH 79 – 99.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 35 m od zbiorników i cieków wodnych, z czego co najmniej 20 m strefy zadarnionej, w uprawie ziemniaków w fazie BBCH 79 – 99.
W celu ochrony roślin lądowych niebędacych celem działania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z jednoczesnym użyciem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 50%.
W celu ochrony pożytecznych stawonogów bytujących poza polem konieczne jest określenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących
przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami postępować zgodnie z instrukcją
dołączoną do środka myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.


V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to
możliwe, pokaż etykietę.
W przypadku zatrucia droga oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

UWAGA:
Objawy zatrucia dikwatem pojawiają się po 2-3 dniach, podczas gdy największe szanse skutecznej
pomocy istnieją w pierwszych godzinach po zatruciu.
W razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych zgłosić się do lekarza, zabierając ze
sobą etykietę-instrukcję stosowania środka.

POMOC MEDYCZNA:
Wykonywać płukanie żołądka uważając, by nie doszło do wdychania treści żołądka do dróg
oddechowych. Podać 1 litr zawiesiny 15% ziemi Fullera albo 7% bentonitu ze środkiem
przeczyszczającym, na przykład 20% roztworu mannitolu lub 200 ml MgSO4.
Powtarzać co 4-6 godzin, dopóki stolce zawierać będą adsorbent.
Można dodatkowo podawać tlen, jeśli zachodzi taka konieczność.
W hemoperfuzji lub hemodializie nie używać środków przeciwzakrzepowych, np.: heparyny.
Zwracać uwagę na utrzymanie prawidłowej równowagi wodno–elektrolitowej.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu od 0°C
do 30°C.

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji ­Zawartość netto ­Nr partii ­


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »