Skocz do zawartości

Zdjęcie

Chwastox Trio 540 SL


Posiadacz zezwolenia:
Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna S. A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna.
tel.: 017 24 07 111, fax: 017 24 07 122, e-mail: zch@zch.sarzyna.pl


Podmiot konfekcjonujący:
TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel.: (58) 774-10-90 ; Fax :
(58)
676-74-89 ; e-mail: info@target.com.pl,
AGROPAK Sp. J. , B. Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.:


(32)
615-69-18 ; Fax: (32) 615-63-30 ; e-mail: agropak@agropak.pl ;
AGRECOL Spółka z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel.: 62 78-32-000 ; Fax: 62 78-44­445 ; e-mail: agrecol@agrecol.pl ;
BROS Spółka Jawna, ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, tel.: 61 826-25-12 ; Fax: 61 820-08-41 ;
e-mail: biuro@bros.pl ;
„NOBILLA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością” Sp. k. , ul. Nowa 32, 37-400 Nisko, tel.:
15 841-42-50 ; Fax: 15 841-20-76
SUMIN D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J. ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las
tel.: (61) 29 72 600, (61) 81 25 113, fax (61) 29 72 602, e-mail: sumin@sumin.com.plPrzestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
CHWASTOX TRIO 540 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych oraz nieprofesjonalnych.
Zawartość substancji czynnych:
mekoprop (związek z grupy fenoksykwasów -w postaci soli potasowej) -300 g/l (24,31%)
MCPA (związek z grupy fenoksykwasów -w postaci soli potasowej) -200 g/l (16,20%)
dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego -w postaci soli potasowej)
40 g/l (3,24%)

Zezwolenie MRiRW nr R-13/2013 z dnia 24.01.2013 r.

Szkodliwy

Działa szkodliwie po połknięciu
Działa drażniąco na oczy.
Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długotrwałe skutki
w środowisku wodnym.


I. DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwastox Trio 540 SL jest środkiem chwastobójczym w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów
Etykieta Chwastox Trio 540 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu jarym, owsie oraz na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych. Środek pobierany jest przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. W zbożach ozimych i jarych Chwastox Trio 540 SL skutecznie zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych od fazy siewki do fazy 9 liści lub 9 okółków (BBCH 11-19). Pogoda sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.
Chwasty wrażliwe: komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, tobołki polne,babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, bylica pospolita, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna polna, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, pępawa zielona, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, skrzyp polny,stokrotka polna, szczaw polny, szczaw tępolistny, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna,jasnota purpurowa, przetacznik perski
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, fiołek polny i chwasty jednoliścienne, bluszczyk kurdybanek, ostrożeń polny, podagrycznik pospolity, przetacznik ożankowy
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji od początku fazy krzewienia zbóż do jej końca (BBCH 21-30)
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 2 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwaga:
PSZENŻYTO OZIME odmiany Magnat może reagować przejściowymi objawami fitotoksyczności,
które nie wpływają na plonowanie.

2. JĘCZMIEŃ JARY, OWIES
Zabieg wykonać od początku fazy krzewienia zbóż do jej końca (BBCH 21-30)
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwaga:
W jęczmieniu jarym odmiany Ortega zastosowanie środka może spowodować wyleganie
rośliny uprawnej.

TRAWNIKI, BOISKA SPORTOWE, POLA GOLFOWE
Chwastox Trio 540 SL stosować podczas pogody sprzyjającej wegetacji roślin, od wiosny do wczesnej jesieni. Środek stosować na całą powierzchnię trawnika lub tylko na miejsca zachwaszczone na chwasty od fazy kilku liści do fazy kwitnienia (BBCH 40). W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność wykonania powtórnego zabiegu.
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 2 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2 Odstęp pomiędzy zabiegami – 56 dni.
Zalecana ilość wody -500 l/ha
W przypadku zastosowań nieprofesjonalnych środek stosować w dawkach:
4 ml w 1 l wody na 20 m2, lub 20 ml w 5 l wody na 100 m2, albo 100 ml w 25 l wodyna 500 m2
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
Trawnika nie kosić co najmniej 7 dni przed zastosowaniem środka oraz co najmniej 7 dni po
wykonaniu zabiegu.
W roku założenia trawnika można go odchwaszczać gdy trawa osiągnie pełnię fazy
krzewienia.
Podczas opryskiwania w pobliżu drzew i krzewów nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej
(szczególnie na liście i niezdrewniałą korę), ze względu na możliwość ich uszkodzenia.
W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów środek stosować przemiennie
z herbicydami z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, zwłaszcza bydła
mlecznego, przez 21 dni od zabiegu.
Roślin traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę w roku stosowania środka.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka: - na zboża z wsiewkami roślin motylkowych, - w okresie suszy - na rośliny chore, uszkodzone lub mokre - w temperaturze poniżej 10oC i powyżej 25oC,
Etykieta Chwastox Trio 540 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW

- przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem, Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych szczególnie
dwuliściennych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
- przedostawania się środka do wody używanej do podlewania roślin.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki/ po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz w zbiorniku wymieszać zgodnie z instrukcją obsługi danego typu opryskiwacza. W przypadku opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po jej sporządzeniu. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)


Zwierzęta gospodarskie -21 dni
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

5.
OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK ORAZ PRACOWNIKÓW POLOWYCH


Nie dotyczy
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary i ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo
V. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
VI PRZECHOWYWANIE

przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.

Okres ważności -3 lata
Data produkcji ­Zawartość netto ­Nr partii ­
Etykieta Chwastox Trio 540 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym - jaką technologię wybrać? zobacz »