Skocz do zawartości

Zdjęcie

Command 360 CS


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -4/2014 z dnia 09.01.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
FMC Chemical s.p.r.l., Boulevard de la Plaine 9/3, B-1050 Bruksela, Królestwo Belgii, tel.: 0032 2 645 9584, fax.: 0032 2 645 9655.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02 – 019 Warszawa, tel.: +48 22 620 32 52, fax: +48 22 654 07 97, www.fnagro.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
COMMAND 360 CS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
chlomazon (substancja z grupy izoksazolidionów) – 360 g/l (30,99%)


Zezwolenie MRiRW nr R -4/2014 z dnia 09.01.2014 r.
Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
Command 360 CS jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesiny kapsuł, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w fasoli, grochu, ogórku, rzepaku ozimym, rzepaku jarym i ziemniaku. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Command 360 CS jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie
ich kiełkowania.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, szarłat szorstki, rdest powojowy, rdest ptasi, pokrzywa żegawka, dymnica pospolita, rumian polny, psianka czarna, maruna bezwonna,żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty odporne: rdest plamisty, fiołek polny.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. ZIEMNIAK
Dla zapewnienia najlepszej skuteczności działania środka zabieg wykonać po ostatnim obredleniu – na około 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
W celu rozszerzenia zakresu zwalczania chwastów (np. fiołka polnego, maruny bezwonnej) środek można stosować w tym samym terminie łącznie ze środkiem Sencor 70 WG.
Zalecana dawka: Command 360 CS 0,25 l/ha + Sencor 70 WG 0,4-0,5 kg/ha.

2. RZEPAK OZIMY
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą. Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,25 -0,33 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. RZEPAK JARY
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 -0,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


UWAGI

Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach zwięzłych, o dużej zawartości próchnicy.


W niektórych odmianach rzepaku jarego mogą wystąpić przejściowe objawy fitotoksyczności nie mające wpływu na plonowanie.


Nie stosować na odmianach rzepaku jarego typu Canola.

4. GROCH


Środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
5. FASOLA
Środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
6. OGÓREK
Środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:

Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach zwięzłych, o dużej zawartości próchnicy.


Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.


Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.

.
W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.


W przypadku stosowania środka ochrony roślin Command 360 CS w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach tych środków.


PRZECIWWSKAZANIA
. Środka (również w mieszaninie z innym herbicydem ) nie stosować: -w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich uszkodzenia, -na glebach zbyt wilgotnych i przesuszonych, podczas ciszy sprzyjającej
występowaniu inwersji temperatury, -gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa
i krzewy, w odległości mniejszej niż 20 m od upraw roślin warzywnych, sadowniczych, plantacji szkółek i roślin pod osłonami, zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.
. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: -znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, -nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
. NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego: -na jesieni, tj. zaraz po zastosowaniu środka zawierającego jako substancję czynną chlomazon, po wykonaniu orki na głębokość 25 cm na tym samym polu można uprawiać tylko zboża ozime za wyjątkiem jęczmienia ozimego; -na wiosnę po wykonaniu orki na głębokość minimum 15 cm na tym samym polu można uprawiać: bobik, bób, cukinię, dynię, GROCH, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidor z rozsady, słonecznik, soję, RZEPAK JARY, pszenicę jarą, ziemniaki lub tytoń.
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji grochu, fasoli, ogórków, ziemniaków, rzepaku jarego na tym samym polu można uprawiać rośliny, w których zaleca się stosować sam środek i jego mieszaninę z innymi herbicydami.
W przypadku stosowania środka Command 360 SC w dawce 0,33 l/ha po zbiorze rośliny uprawnej na tym samym polu można uprawiać zboża ozime szczególnie w późniejszych terminach siewu. W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże bez istotnego wpływu na plon.
Podczas stosowania środka Command 360 CS w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszaniny.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. W przypadku łącznego stosowania środków Command 360 CS ze środkami w formie proszku do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy cieczą użytkową środka Command 360 CS wlać zawiesinę sporządzoną w oddzielnym naczyniu -zgodnie z instrukcją stosowania środka w formie proszku, a następnie zbiornik uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając. W przypadku mieszaniny ze środkiem w formie płynu, do cieczy użytkowej środka Command 360 CS dodać środek w formie płynu i uzupełnić zbiornik wodą dokładnie mieszając. Uwaga: Środek bardzo lotny! Zabiegi przeprowadzić opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze średniokropliste w dolnym zakresie zalecanych ciśnień. Belka polowa opryskiwacza powinna być zawieszona na minimalnej wysokości zalecanej dla użytego typu rozpylacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):


Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C
i nie wyższej niż 30°C.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -.........
Zawartość netto -.........
Nr partii -.........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »