Skocz do zawartości

Zdjęcie

Traxor 600 EC


Posiadacz zezwolenia: Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse, DE­21683 Stade, Niemcy, tel.: +49 41 4192 040, fax.: +49 41 4192 0411
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
TRAXOR 600 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej: petoksamid (związek z grupy chloroacetamidów) -600 g w 1 litrze środka (56,6%) Zezwolenie MRiRW nr R -120/2013 dnia 14.08.2013 r.
Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu
Działa drażniąco na skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przedwschodowo lub wcześnie powschodowo, przeznaczony do zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez korzenie i hipokotyl kiełkujących chwastów, najskuteczniej zwalcza chwasty do fazy pierwszych liści.
Chwasty wrażliwe: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, przetacznik perski, psianka czarna, rdest plamisty, szarłat szorstki, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny
Chwasty średnio wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowy
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. kukurydza
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha
Zalecana ilość wody : 200-400 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Środek stosować po siewie, przed wschodami kukurydzy lub bezpośrednio po wschodach
kukurydzy do fazy 4 liści rośliny uprawnej (BBCH 00 – 14).
Wilgotność gleby podczas wykonywania zabiegu oraz w pierwszych tygodniach po
wykonaniu zabiegu może wpływać na skuteczność działania środka Traxor 600 EC.

W warunkach dużego zachwaszczenia kukurydzy, herbicyd powschodowo można stosować
łącznie ze środkiem Shado 300 SC w dawkach: Traxor 600 EC 1,5 l/ha + Shado 300 SC 1,0
l/ha.


PRZECIWWSKAZANIA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną do zabiegu jej ilość. Zawartość opakowania przed wlaniem do zbiornika opryskiwacza intensywnie wymieszać. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (50 – 100 l wody) z włączonym mieszadłem i następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. W opryskiwaczach nie wyposażonych w mieszadło hydrauliczne po wlaniu środka do zbiornika ciecz w zbiorniku intensywnie wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania przez dłuższy czas np. przez noc. Oprysk wykonywać z włączonym mieszadłem. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)


Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY
PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ
KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.


5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.


6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest zastosowanie strefy ochronnej w
odległości 20 metrów od zbiorników i cieków wodnych.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna,
niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym
ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08


VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i
nie wyższej niż 30°C.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym - jaką technologię wybrać? zobacz »