Skocz do zawartości

Zdjęcie

Ipiron 450 SC


Posiadacz zezwolenia: Novafito S.p.A., Via Fratelli Beltrami, 15, 20026 Novate Milanese (MI) – Italy, Republika Włoska, tel. +39 02382121, fax +39 0238200032.
Podmiot wprowadzający środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemirol Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, tel. +48 52 318 88 00, fax +48 52 318 88 01, e-mail: sekretariat@chemirol.com.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
IPIRON 450 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
linuron (związek z grupy pochodnych mocznika) -450 g w 1 l środka (38,27%)

Zezwolenie MRiRW nr R -155/2012 z dnia 23.11.2012 r.Toksyczny Niebezpieczny dla środowiska
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następnie długotrwałego
narażenia.
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo i nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w uprawach ziemniaka i marchwi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów.
Najskuteczniej działa na chwasty od wschodów do fazy 6 liści.
Zastosowany w późniejszych fazach rozwojowych chwastów niszczy je mniej skutecznie.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, rdest plamisty, rdest powojowaty, rdest ptasi
Chwasty odporne: dymnica pospolita, maruna bezwonna.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
a) przed wschodami roślin: Opryskiwać dobrze uprawioną, wilgotną glebę. Niewielkie opady występujące po opryskiwaniu nie są szkodliwe, natomiast silne mogą spowodować uszkodzenia roślin. W przypadku dłużej trwającej suszy środek można zastosować, jeżeli istnieje możliwość deszczowania pola. Nie stosować na glebach piaszczystych, torfowych lub potorfowych ze względu na możliwość uszkodzenia roślin uprawnych B) po wschodach: Środek można stosować na glebach piaszczystych, torfowych i potorfowych. Opryskiwać rośliny suche, na co najmniej 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem, lub nawadnianiem.
ROŚLINY ROLNICZE
1.Ziemniak
Zabieg wykonywać bezpośrednio przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zbronowaniu pola. Nie wykonywać zabiegu na liście ziemniaka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
ROŚLINY WARZYWNE
1. Marchew
jadalna i pastewna
Zabieg wykonywać: a) do 10 dni po siewie, przed skiełkowaniem nasion. Konieczny jest równomierny wysiew nasion na głębokość 2 cm.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
lub B) od fazy 3 – 5 liści właściwych marchwi. Wcześniejsze opryskiwanie może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu roślin.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 – 1,5 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Uwaga: Nie stosować w terminie powschodowym w marchwi, która jest przeznaczona na wczesny zbiór (sprzedaż pęczkowa).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody : 200 – 300l/ha Zalecane opryskiwanie : średniokropliste
Uwagi:
-
Wyższe z zalecanych dawek środka stosować na glebach ciężkich zasobnych w próchnicę.

-
Po zastosowaniu środka opóźnić wykonanie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych. W przypadku konieczności zniszczenia skorupy glebowej, używać narzędzia płytko działającego. 3.Oprykiwanie liści ziemniaków może spowodować uszkodzenie roślin.

-
PRZECIWWSKAZANIA


Środka nie stosować:
-w terminie powschodowym jeżeli wschody są słabe lub zostały uszkodzone przez choroby lub
szkodniki,
-podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne.
-nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla upraw następczych. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, na polu tym /po spulchnieniu gleby/ można uprawiać rośliny strączkowe, kukurydzę, ziemniaki, słonecznik. Nie wysadzać rozsady.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w
zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą
użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIE­RZĘTA.

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)


Nie dotyczy
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Ziemniak – 90 dni Marchew -70 dni
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Etykieta Ipiron 450 SC, załącznik do zezwolenia
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić podczas stosowania preparatu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
Podczas wykonywania zabiegów stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to
możliwe, pokaż etykietę.
Unikać narażenia – przed użyciem zapoznać się z instrukcją.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości
5 metrów od zbiorników i cieków wodnych wraz z 50% redukcją znosu dla zastosowania
w ziemniaku.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości
10 metrów od zbiorników i cieków wodnych wraz z 90% redukcją znosu dla zastosowań
w marchwi.
W celu ochrony roślin niebędących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy

ochronnej w odległości 30 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo, lub 5 metrów i przy redukcji znosu na poziomie 75%.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych ce­lów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli to
możliwe, pokaż etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem tok­sykologicznym:

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -155/2012 z dnia 23.11.2012 r.
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródła ciepła Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 00 C i nie wyższej niż 300 C
Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »