Skocz do zawartości

Zdjęcie

Arigo 51 WG


Posiadacz zezwolenia:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel.: (22) 320 09 00, fax: (22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@dupont.com
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
ARIGO 51 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
mezotrion (związek z grupy triketonów) – 360 g/kg (36,0%),
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 120 g/kg (12,0%),
rimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 30 g/kg (3,0%).

Zezwolenie MRiRW nr R-88/2013 bc z dnia 13.06.2013 r., zmienione decyzją MRiRW nr R-150/2014d z dnia 15.05.2014 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Zawiera 2-aminosulfonyl-N,N-dimetylonikotynoamid. Może powodować reakcję alergiczną.

I OPIS DZIAŁANIA
Arigo 51 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie i przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych (w tym chwastów prosowatych) oraz chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Zwalcza również niektóre wieloletnie chwasty jednoliścienne i dwuliścienne. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Arigo 51 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie i szybko przemieszczany w roślinie,
wstrzymując jej wzrost
rozwój. Pierwsze objawy działania są widoczne wkrótce po zastosowaniu, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie w 10-25 dni po wykonaniu zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty dwuliścienne, w fazach od 2 do 4 liści (BBCH 12-14) i chwasty jednoliścienne, w fazach od 3 do 5 liści (BBCH 13­15).
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, perz zwyczajny, owies głuchy, wiechlina roczna, włośnica zielona, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, mlecz polny, pokrzywa zwyczajna, poziewnik szorstki, psianka czarna, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe: czyściec błotny, gorczyca polna, łoboda rozłożysta, ostrożeń polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, rdest ptasi, rdest powojowaty.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Środek Arigo 51 WG stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Trend 90 EC.
ROŚLINY ROLNICZE
1. KUKURYDZA
Termin stosowania: Środek stosować po wschodach, w fazie 2-8 liści właściwych kukurydzy (BBCH 12-18), jeden raz w sezonie.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Arigo 51 WG 0,33 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Arigo 51 WG 0,33 kg/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI
-
Po zastosowaniu środka na niektórych odmianach kukurydzy mogą wystąpić przemijające objawy fitotoksyczności. Celem określenia wrażliwości odmiany kukurydzy należy skonsultować się z posiadaczem zezwolenia.

-
Warunki niekorzystne dla wzrostu i rozwoju kukurydzy w okresie poprzedzającym zabieg jak i po zabiegu mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia objawów fitotoksyczności.


Mając na uwadze
ryzyko rozwoju odporności niektórych gatunków chwastów, na polu, na którym zastosowano środek Arigo 51 WG, do kolejnego zabiegu chwastobójczego (np. pierwszy zabieg w następnym sezonie wegetacyjnym) nie należy stosować herbicydów inhibitorów syntazy acetolaktanowej (m.in. z grupy pochodnych sulfonylomocznika).
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w uprawie materiałów hodowlanych,
-na rośliny kukurydzy znajdujące się w fazie powyżej 8 liści,
-bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów, na rośliny, których wzrost został

zahamowany na skutek niskiej temperatury; zabieg można wykonać po wznowieniu
intensywnego wzrostu przez rośliny kukurydzy, -w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC, -na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozek, suszę, zalanie wodą, choroby lub
szkodniki, -przed spodziewanymi opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po nich, -na mokre rośliny (rosa, deszcz).

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.NASTĘPSTWO ROŚLIN


W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można uprawiać tylko kukurydzę. Zalecane jest wykonanie orki.
Jesienią można wysiać zboża ozime oraz rzepak ozimy. W przypadku rzepaku ozimego zalecane jest wykonanie orki na głębokość co najmniej 15 cm.
Wiosną następnego roku można wysiewać zboża jare oraz słonecznik. W przypadku uprawy słonecznika orka powinna być wykonana na głębokość minimum 15 cm. Nie należy wysiewać innych gatunków roślin, w przypadku wątpliwości należy skontaktować się z posiadaczem zezwolenia w celu uzyskania aktualnych informacji na temat roślin następczych.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, WKTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do wymaganej ilości nadal dokładnie mieszając. Następnie wyłączyć mieszadło i wlać do zbiornika odmierzoną ilość adiuwanta (środek wspomagający) Trend 90 EC.
Po zamknięciu zbiornika
(ewentualnym wyłączeniu inżektora) uruchomić mieszadło hydrauliczne. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed użyciem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy dokładnie wymyć aparaturę.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż KUKURYDZA.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

5.
OCHRONA STOSUJACEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN


Nie dotyczy
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne.
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

W przypadku mycia
aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343-30-08
VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem; chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż +5oC i
nie wyższej niż +30oC.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji
Zawartość netto
Nr partii
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zobacz »