Skocz do zawartości

Zdjęcie

Kemiron Koncentrat 500 SC


Posiadacz zezwolenia: Bayer SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika
Francuska, tel. +33 472 852 525, fax: +33 472 853 082.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Rzeczpospolita Polska,
tel.. (22) 572 35 00, fax: 0 22 572 36 03 www.bayercropscience.pl


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
KEMIRON KONCENTRAT 500 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
etofumesat -metanosulfonian (±)-2-etoksy-2,3-dihydro-3,3-dimetylobenzofuran-5-ylu
(związek z grupy pochodnych benzofuranu) -500 g/l (44,3%)

Zezwolenie MRiRW nr R -68/2011 z dnia 02.11.2011 r.


Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
KEMIRON KONCENTRAT 500 SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie w mieszankach z innymi herbicydami. Środek przeznaczony jest do zwalczania chwastów jednorocznych w uprawie buraka cukrowego. Środek Kemiron Koncentrat 500 SC stosuje się używając opryskiwaczy polowych.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
KEMIRON KONCENTRAT 500 SC pobierany jest przez chwasty dwuliścienne głównie poprzez korzenie, a w mniejszym stopniu poprzez liście. Chwasty jednoliścienne pobierają środek głównie poprzez część podliścieniową i w mniejszym stopniu poprzez korzenie. Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania i krótko po wschodach (faza liścieni). Preparat zaleca się stosować 3 krotnie każdorazowo w fazie siewek chwastów w mieszaninie z innymi herbicydami: Kemifam Super Koncentrat 320 EC i Goltix 700 SC.
Kemiron Koncentrat 500 SC zastosowany zgodnie z zaleceniami w powyższych mieszankach zwalcza następujące gatunki chwastów:
I. Mieszanina Kemiron Koncentrat 500 SC (0,2 l/ha) + Kemifam Super Koncentrat 320 EC
(1,0 l/ha):
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa,

komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne; Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, rdest powojowy,
rumian polny, samosiewy rzepaku; Chwasty średnioodporne: rdest ptasi; Chwasty odporne: perz właściwy.
II. Mieszanina Kemiron Koncentrat 500 S.C. (0,2l/ha) + Kemifam Super Koncentrat 320 EC
(1l/ha)+Goltix 700 SC (1l/ha):
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna rdest powojowy, rdest ptasi, rumian polny
Chwasty odporne: perz właściwy.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Burak cukrowy
Środek Kemiron Koncentrat 500 SC w mieszaninie ze środkiem Kemifam Super Koncentrat
320 EC oraz w mieszaninie ze środkiem Kemifam Super Koncentrat 320 EC
i Goltix 700 SC stosować od 1-go do 8-go liścia właściwego buraka cukrowego na chwasty
w fazie liścieni.
Maksymalna dawka środka Kemiron Koncentrat 500 SC dla jednorazowego zastosowania:
0,2 l/ha.
Zalecana dawka środka Kemiron Koncentrat 500 SC dla jednorazowego zastosowania: 0,2
l/ha.

pierwszy zabieg
Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha;
drugi zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5 -8 dni po pierwszym zabiegu:
Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha;
trzeci zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5 -8 dni po drugim zabiegu:
Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 3.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 5 -8 dni.

W przypadku silnej presji ze strony chwastów w tym samosiewów rzepaku:

pierwszy zabieg
Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha +
Goltix 700 SC 1 l/ha;
drugi zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5 -8 dni po pierwszym zabiegu:
Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha +
Goltix 700 SC 1 l/ha;
trzeci zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5 -8 dni po drugim zabiegu:
Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha +
Goltix 700 SC 1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 3.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 5 -8 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
-
Środek stosowany powschodowo może powodować przejściowe deformacje liści, co nie wpływa ujemnie na plon.

-
Stosując środek Kemiron Koncentrat 500 SC z innymi środkami w dawkach dzielonych ściśle przestrzegać podanych dawek środków, zaleceń i przeciwwskazań odnoszących się do poszczególnych herbicydów użytych w mieszance.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie. Na polu opryskiwanym środkiem (po wykonaniu średniej orki
na głębokość, co najmniej 15cm) można uprawiać wszystkie rośliny. - W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka z powodu uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki można uprawiać jedynie Burak cukrowy lub pastewny. - W przypadku uprawy buraków nie stosować ponownie środka Kemiron Koncentrat 500 SC. - Stosując środek w mieszaninie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszanin.

PRZECIWSKAZANIA
Środka nie stosować: - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne - na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki, - na rośliny mokre, - na glebach przesuszonych i zbrylonych, na glebach piaszczystych, gliniasto­
piaszczystych i torfowych, - w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12o C i powyżej 20o C,
w okresie południowych upałów i silnego nasłonecznienia, - w okresie spodziewanych przymrozków, - w ilości wody większej niż 300 l/ha, - łącznie z roztworem saletrzano-mocznikowym (RSM) lub siarczanu amonowego.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować: - na rośliny uprawne w czasie kwitnienia, - kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, - w miejscach gdzie pszczoły maja pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie

może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.


Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami przestrzegać ściśle
zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowych tych środków.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1 OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy
2 OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Burak cukrowy – 90 dni

4 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy

5 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6 OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
7 OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.
VI INFORMACJE O PIERWSZEJ POMOCY
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08


VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Izoproturon wycofany po 37 latach! Czym go zastąpić? zobacz »